Noc Świętojańska w Wąsoszu – 23.06.2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska promocyjnego, na którym będzie można uzyskać informacje o realizacji LSR, działalności Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Impreza plenerowa współfinansowana jest w ramach projektu
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r”
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

.
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania”

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 zgodnie z Umową nr ROR-II/KSOW-N-9/2021 z dnia 27 maja 2021 r.

Celem operacji jest zdobycie niezbędnej wiedzy przedstawicieli w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem RLKS jak też  z zakresu rozwoju obszarów wiejskich poprzez angażowanie w ten proces lokalnej społeczności oraz promowanie tworzenia sieci współpracy partnerskiej.

Okres realizacji projektu 01.05.2021 – 30.07.2021 r.

W ramach projektu zaplanowana jest dwudniowa Konferencja pn.: „Forum Podlaskich Lokalnych Grup Działania”

Projekt realizuje Priorytet 6 PROW na lata 2014 – 2020: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, Cel 4 KSOW na lata 2014-2020: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich i Działanie 4 KSOW na lata 2014-2020: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  33 500,96 zł.
Ostateczny termin na uzupełnienie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach PROW 2014-2020 i pozostawionych bez rozpatrzenia w związku z COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie zmiany przepisów, dotyczących biegu postępowań prowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19.

Link do komunikatu: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/uwaga-okreslono-ostateczny-termin-na-uzupelnienie-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-zlozonych-w-ram.html
Gwarancja z FGR

Gwarancja spłaty kredytu
z Funduszu Gwarancji Rolnych wraz z dopłatą do oprocentowania

Zachęcamy: gospodarstwa rolne (producentów produkcji podstawowej) i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) do skorzystania ze wsparcia Funduszu Gwarancji Rolnych w dostępie do finansowania poprzez zabezpieczenie kredytu oraz zwrot kosztu części lub całości odsetek od kredytu obrotowego objętego tą gwarancją (tzw. dopłata do oprocentowania kredytu obrotowych).

Podstawowe informacje o gwarancji i dopłacie
Cel gwarancji: zabezpieczenie spłaty kredytu
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) albo 10 mln zł (przetwórca),

Okres gwarancji:
kredyty obrotowe odnawialne: 39 miesięcy
kredyty obrotowe nieodnawialne: 51 miesięcy
kredyty inwestycyjne: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
Wysokość prowizji: gwarancja bezpłatna
Wniosek o gwarancję składany jest razem z wnioskiem o kredyt w banku kredytującym.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:  
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych
lub
https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/
Wyniki naboru nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 1/2021 w ramach przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej na operacje  z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z Posiedzenia Rady

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu
Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury została poinformowana pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, iż w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  może wnioskować o zwiększenie budżetu na wdrażanie LSR.

Wobec powyższego przekazujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

  • zwiększenie budżetu o 436 000,00 EUR w ramach umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15  z dnia 17 maja 2016 r. (162 500,00 EUR na przedsięwzięcie: 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD, 149 496,52 EUR na przedsięwzięcie: 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg oraz 124 003,48 EUR na przedsięwzięcie: 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne), jednocześnie zwiększenie wartości wskaźników przypisanych do ww. przedsięwzięć.

Uzasadnienie:

Dodatkowe środki

Planowane zmiany w LSR są wprowadzane, aby umożliwić 13 osobom fizycznym podjęcie działalności gospodarczej (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD o 162 500,00 EUR). Ponadto skierowanie części budżetu w na budowę lub przebudowę dróg w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy komfortu mieszkańców wpisujących się w określone grupy defaworyzowane istotne z punktu widzenia LSR, co jest równie ważne dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Lokalnej Strategii Rozwoju Biebrzański Dar Natury (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg o 149 496,52 EUR) oraz umożliwić podmiotom działającym w sferze kultury, rekreacji i turystyki otrzymania wsparcia na realizację projektów w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne (zwiększenie budżetu w ramach przedsięwzięcia 3.2.4. o 124 003,48 EUR).

Nabory w ramach powyższych przedsięwzięć  cieszą się największym zainteresowaniem wśród wnioskodawców.

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 pocztą tradycyjną na adres: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo lub dostarczyć osobiście do biura LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 13.05.2021 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu.
Biuro nieczynne – 04.06.2021 r.

4 czerwca 2021 roku Biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury będzie nieczynne.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 1/2021 Prezesa Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 28 kwietnia 2021 r., informujemy iż 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym dla wszystkich pracowników Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Jest to dzień wolny w zamian za 1 maja 2021 r., który przypada w tym roku w sobotę.
Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

W związku z powyższym w dniu 10 maja b. r. /poniedziałek/ o godzinie 15.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Przewodniczący Rady
Mieczysław Gisztarowicz
Bezpłatne szkolenia !!!!

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zaprasza mieszkańców Województwa Podlaskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”
Cyfrowe Podlaskie – projekt bezpłatnych szkoleń – informacja
Szczegóły w linku:

https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/
WAŻNE: Biuro LGD nieczynne w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby w dniach od 06.04.2021 r. do 09.04.2021 r. biuro LGD będzie nieczynne.  

Pracownicy biura pracować będą zdalnie, oraz będą dostępni do Państwa dyspozycji telefonicznie pod numerami telefonu: 86 273 80 44, 690 136 234 oraz 794 080 408 w godzinach pracy biura a także mailowo:

lgd.biebrza@op.pl

b.krukowska@lgd-bdn.pl – p.o. kierownika biura

m.jankowska@lgd-bdn.pl – specjalista ds. animacji lokalnej

Obsługa interesantów odbywać się będzie wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Z uwagi na trwający nabór wniosków nr 1/2021 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w celu złożenia wersji papierowej wniosku prosimy o wcześniejsze ustalenie poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem dokładnego terminu i godziny złożenia wniosku w Biurze.
Informujemy również, że doradztwo konkursowe świadczone drogą elektroniczną będzie uznawane do przyznania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru.