Komunikat dotyczący projektu “Czas na biznes”

Stowarzyszenie Europartner AKIE informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes” do dnia 29.03.2019 r.

Celem projektu jest utworzenie min.12 miejsc pracy (11 kobiet i 9 mężczyzn) w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od  29.03.2019 r.

UWAGA: w terminie naboru do 29.03.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie Stowarzyszenia Europartner AKIE.

Szczegółowe informacje o projektu oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem:
Konsultacje społeczne dotyczące zmian w LSR

Szanowni Państwo!

przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFER.

Projekt uchwały do konsultacji

Projekt LSR do konsultacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 22.03.2019 r. do godz. 13:00.
Komunikat dotyczący projektu “Czas na biznes”

Stowarzyszenie Europartner informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu „Czas na Biznes”.

Celem projektu jest utworzenie min.12 miejsc pracy w ramach udzielonych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz objęcie wsparciem pomostowym finansowym i niefinansowym 12 Uczestników Projektu przez okres 12 miesięcy prowadzenia firmy.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w terminie od 28-02-2019 r. do 15.03.2019 r.

UWAGA: w terminie naboru do 15.03.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na stronie Stowarzyszenia Europartner AKIE.

Szczegółowe informacje o projektu oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod poniższym linkiem:

https://europartner-akie.pl/czas-na-biznes-informacja-o-przedluzeniu-rekrutacji/
Warsztat refleksyjny

W dniu 14.02.2019 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny, który stanowił uzupełnienie monitoringu ewaluacji wewnętrznej.  Celem warsztatu refleksyjnego była bieżąca analiza procesu wdrażania i jej efektów oraz zmian w otoczeniu LSR w roku 2018. Uczestniczyli w nim przedstawiciele: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Zarządu, Rady, członkowie stowarzyszenia oraz  pracownicy biura LGD.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i merytoryczną dyskusję!
Komunikat dotyczący projektu “Czas na biznes”

Stowarzyszenie Europartner informuje, że rekrutacja do projektu “Czas na biznes” została przedłużona do dnia 22.02.2019 r.
Komunikat dotyczący naboru nr 8/2018 obowiązujący od dnia 01.02.2019 r.

 

Komunikat dotyczący zmiany zapisów załączników do minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS realizowanego przez podmiot inny niż LGD

Lokalna Grup Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 17/133/2019 z dnia 29 stycznia  br.) zmianie uległy załączniki do wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi).

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów :

Ogólnych Warunków Umowy stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie warunków przekazywania transz dofinansowania, doprecyzowania terminu przekazania pierwszej transzy dofinansowania i zasad stosowania reguły proporcjonalności, a także wprowadzenia informacji zgodnie z którą w przypadku projektów rozliczanych na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych, rozliczanie w SL2014 odbywa się w oparciu o uproszczony (w stosunku do wniosku o dofinansowanie) budżet.

 Porozumienia w sprawie przetwarzania danych osobowych stanowiących załącznik nr 5 do umowy w zakresie  Załącznika nr 1 tj. Zakresu danych osobowych powierzonych do przetwarzania, a także  Zakresu danych osobowych uczestników biorących udział w projektach koniecznych do wprowadzenia do SL2014 stanowiącego  załącznik nr 6 do umowy. Zmiana w ww załącznikach związana jest z wejściem w życie Omnibus regulation – pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe. W związku z tym straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów takich jak: Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących, w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, oraz Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

W załączeniu uaktualnione w ww. zakresie Załączniki do Warunków udzielenia wsparcia, obowiązujące od 01.02.2019 roku.:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

 

 

 
“Droga do pracy mieszkańców LGD Biebrzański Dar Natury”

Zapraszamy do udziału w projekcie

 
Obowiązek beneficjentów związany z danymi uczestników projektów – Regulacja Omnibus

Poniżej przedstawiamy stanowisko Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego w kwestii dotyczącej postępowania z danymi osobowymi uczestników projektów Europejskiego Funduszu Społecznego:

W związku z wejściem w życie Omnibus regulation – pakietu zmian w rozporządzeniach unijnych upraszczających zasady finansowe, Instytucja Zarządzająca RPOWP 2014-2020 przedstawia stanowisko w kwestii postępowania z danymi osobowymi.

Wraz z wejściem w życie przedmiotowej regulacji straciła moc podstawa prawna zbierania danych dotyczących sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów. Rozporządzenie w tym zakresie działa retrospektywnie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. Oznacza to, że informacje o sytuacji gospodarstw domowych, w już zebranych od uczestników projektów formularzach w wersji papierowej, powinny zostać usunięte. Należy to zrobić zamazując je na zebranych formularzach. Nie należy niszczyć całych formularzy. Usunięciu podlegają następujące pozycje:
-Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących,

  • w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu.

-Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.

Powyższą decyzję, w zakresie postępowania z danymi osobowymi uczestników projektów EFS, które zostały zebrane w wersji papierowej i są przetwarzane, należy przekazać Partnerom / Realizatorom projektów oraz zobligować ich do jej zastosowania w możliwie najszybszym terminie.
UWAGA „Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Szanowni Państwo,

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do projektu „Czas na biznes”.

Nabór dokumentów rekrutacyjnych prowadzony będzie w terminie od 25.01.2019 do 15.02.2019

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulaminu rekrutacji uczestników projektu CZAS NA BIZNES (2)

2. ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (2)

3. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu rekrutacji uczestników projektu (1)

UWAGA: w terminie naboru do 15.02.2019 roku uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny (wraz z wymaganymi zaświadczeniami). Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

4. REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – CZAS NA BIZNES

5. ZAŁACZNIK NR 1 do Regulaminu- Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

6. ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan

7. ZAŁĄCZNIK NR 3 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości Karta Oceny Biznesplanu

8. ZAŁĄCZNIK NR 4 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości –UMOWA O PRZYZNANIE DOTACJI

9. ZAŁĄCZNIK NR 5 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z biznesplanem

10. Załącznik nr 6. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Zestawienie towarówusług

11. Załącznik nr 7 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – Protokół wykonania usługi (1)

12. Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Oświadczenie o stopniu wykorzystania wsparcia pomostowego

13. Załącznik nr 9. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój

14. Załącznik nr 2 Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego- Formularz-informacji-przedstawianych-przy-ubieganiu-się-o-pomoc-de-minimis (1)

15. Załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

16. Załącznik nr 10. do Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości- Formularz rozliczenia wsparcia pomostowego

17. Załącznik 5. do Umowy- Indywidualny plan potrzeb w zakresie specjalistycznego wsparcia towarzyszącego

18. Załącznik 6. do Umowy -Wzór weksla in blanco oraz deklaracja wekslowa.

19. Zal_14_ Wykaz działalności wykluczonych z możliwości uzyskania dofinansowania

20. Regulamin KOW Czas na biznes

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają w biurze projektu pod adresem w biurze projektu przy ul. Komunalnej 6, 19-200 Grajewo w wyznaczonym terminie, wypełniony i podpisany Formularz rekrutacyjny, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 Regulaminu rekrutacji.

 Formularz rekrutacyjny należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 9.00 do 15.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres: Biuro projektu/Sekretariat „Czas na biznes” ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, z dopiskiem na kopercie „Dokumenty rekrutacyjne do projektu RPOWP 2014-2020 pn. Czas na biznes realizowanego przez Stowarzyszenie Europartner AKIE”.

Formularze rekrutacyjne dostarczone poza ogłoszonymi terminami naboru pozostaną bez rozpatrzenia.

„Czas na biznes”– informacja o rozpoczęciu rekrutacji

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się ze szczegółami projektu na stronie Stowarzyszenia:
https://europartner-akie.pl/projekty-aktualne/czas-na-biznes

 
IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

“Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak
serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w IV
Międzynarodowym Festiwalu Tortów, Ciast i Ciasteczek, który odbędzie się
30.03.2019 r. w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Tematem przewodnim są
oczywiście zamki, pałace i dworki z województwa opolskiego. W tym roku
dodatkową kategorią są legendy, podania i mity Stobrawskiego Zielonego
Szlaku!
Zgłoszenia przyjmowane są do 15.03.2019 r.
Szczegółowe informacje, regulaminy, formularz zgłoszeniowy oraz galeria
zamków, pałaców, dworków i legend, podań, mitów Stobrawskiego Zielonego
Szlaku na IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek można
znaleźć na stronie:
http://stobrawskiszlak.pl/731/miedzynarodowy-festiwal-tortow-ciast-i-ciasteczek. html

Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza.

 

Regulamin IV Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek

Formularz zgłoszeniowy