image_pdfimage_print

I. STATUT

OBOWIĄZUJĄCY

WERSJE ARCHIWALNE

II. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020

OBOWIĄZUJĄCA:

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 (zamieszczono 31.10.2018 r.)

WERSJE ARCHIWALNE

III. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH

OBOWIĄZUJĄCE:

Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 18.10.2018 r. (zamieszczono 02.11.2018 r. )

WERSJE ARCHIWALNE:

IV. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH

• Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

V. REGULAMIN RADY

OBOWIĄZUJĄCY:

• Regulamin Rady 29.06.2017 r. (zamieszczono 10.08.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE
 Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.
• Regulamin Rady 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

VI. UMOWY

• Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 19.05.2016 r.)
 Aneks do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 11.07.2017 r.)

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura z dnia – z dnia 13.10.2016 r. (zamieszczono 13.10.2016 r.)

WERSJE ARCHIWALNE

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura z dnia – z dnia 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.12.2015 r.) – wersja archiwalna

VII. PROTEST

OBOWIĄZUJĄCY:
Wzór protestu (zamieszczono 22.11.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
• Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)

VIII. HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW

Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 29.06.2018 r.(zamieszczono 29.06.2018 r.)

WERSJE ARCHIWALNE

Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 17.05.2018 r.(zamieszczono 17.05.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 26.02.2018 r. (zamieszczono 26.02.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 22.01.2018 r. (zamieszczono 22.01.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 09.11.2017 r. (zamieszczono 09.11.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 28.07.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 06.02.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 12.12.2016 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 19.05.2016 r.)

IX. DOKUMENTY KSIĘGOWE

• Plan wydatków na rok 2017 (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Biebrzański Dar Natury na dzień 31.12.2016 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Zestawienie rzeczowo finansowe (zamieszczono 23.05.2016 r.)

X. PLAN KOMUNIKACJI

ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:

 1. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.1.1.1 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
  Ankieta monitorująca P.1.1.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego
  Ankieta monitorująca P.1.2.1 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.1.2.2 – Wsparcie osób biernych zawodowo
  Ankieta monitorująca P. 2.2.1 – Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 2. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.1.1.3 – Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
  Ankieta monitorująca P.1.3.3 – Zachowanie dziedzictwa obszaru
  Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
  Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
  Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
  Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców
 3. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
  Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
  Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
  Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

  WERSJE ARCHIWALNE – ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:

  1. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
  Ankieta monitorująca P.1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego 
  Ankieta monitorująca P.1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo
  Ankieta monitorująca P. 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
  2.Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
  Ankieta monitorująca P.1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru
  Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
  Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
  Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
  Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców
  3.Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
  Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
  Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
  Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
  Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
  Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

DOKUMENTY INNE

PROW 2007-2013