Wynik ponownej oceny projektu – nabór nr 10/2020

wpis w: Aktualności | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze złożonym protestem dotyczącym naboru nr 10/2020 (Przedsięwzięcie 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020), Rada Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na posiedzeniu w dniu 31.03.2020 r. podtrzymuje decyzję … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji w zakresie wniosku podlegającego ponownej ocenie w związku ze złożonym protestem

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach ponownej oceny projektu wynikającej z protestu złożonego przez wnioskodawcę w ramach naboru nr 10/2020 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. W związku z powyższym w dniu 31 marca b. r. /środa/ … czytaj więcej…

Informacja dotycząca doradztwa w ramach ogłoszonego naboru 1/2021-Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

Informujemy, iż ze względu  na stan zagrożenia epidemiologicznego, w trosce o zachowanie wszelkich zasad ostrożności, doradztwo będzie udzielane po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem biura na konkretną datę i godzinę.  Osoby korzystające z doradztwa osobiście w biurze LGD proszone są o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa tj. posiadanie maseczki oraz dezynfekcję … czytaj więcej…

Nabór nr 1/2021 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 1/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji, wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju … czytaj więcej…

Warsztat refleksyjny – wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 22.01.2021 roku w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury odbył się warsztat refleksyjny w ramach ewaluacji wewnętrznej.Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? Postępy realizacji wskaźników LSR Postęp finansowy … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 11/2020 – Rewitalizacja małej skali

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 11/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1.Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej na operacje … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 10/2020 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr 10/2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4.Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na operacje … czytaj więcej…

1 2 3 4 5 63