Wyniki naboru nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2018 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie  8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem naboru

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

 

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu
Nabór nr 12/2018 – Infrastruktura społeczna – zamknięty

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 12/2018

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Biebrzański Dar Natury

CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD

CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-036/18

I. Termin składania wniosków:
– Termin, od którego można składać wnioski: 25.07.2018 r. od godziny 07:30.
– Termin, do którego można składać wnioski: 09.08.2018 r. do godziny 15:00.
II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19 – 200 Grajewo

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/

generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww.
  terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • w 3 egzemplarzach wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz trzy egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DCD wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • oświadczenia do LGD o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5e do wniosku
  o dofinansowanie).

Wnioski, które wpłyną po terminie, tj. po godzinie 15:00 dnia 09.08.2018 r., zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

UWAGA: Z uwagi na konieczność zachowania demarkacji pomiędzy działaniami/poddziałaniami w osiach głównych , a Działaniem 8.6 warunkiem zakwalifikowania projektu jest złożenie przez Wnioskodawcę oświadczenia o nieubieganiu się o dofinansowanie w ramach projektów realizowanych w osiach głównych.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać:

Podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z wyłączeniem osób fizycznych:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe.

Wnioskodawcami w ramach projektów dostosowujących obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami mogą być np. NZOZ-y, lub inne podmioty, które wykażą że świadczą ww. usługi.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015  poz.2009).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:

 • 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 • przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów mających na celu:

 • Infrastruktura związana z integracją społeczną oraz aktywizacją zawodową, m.in. przebudowa, remont, modernizacja, adaptacja i wyposażenie istniejących obiektów infrastruktury społecznej oraz dostosowanie obiektów budowlanych na potrzeby infrastruktury społecznej z przeznaczeniem na warsztaty, kluby i centra integracji społecznej służące przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, świetlice środowiskowe, centra aktywności lokalnej dla dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa
 • Infrastruktura związana z deinstytucjonalizacją usług społecznych takich jak opieka nad osobami zależnymi, tj. dziećmi do lat 3, osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością (dorosłymi i dziećmi), osobami chorymi psychicznie (dorosłymi i dziećmi)
 • Modernizacja infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej funkcje rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające deinstytucjonalizację usług
 • Projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Mając na uwadze dezinstytualizację usług społecznych, nie będą wspierane duże placówki czy duże ośrodki pomocy, a budowa nowych będzie możliwa pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób oraz budowa infrastruktury na danym obszarze została potwierdzona analizą potrzeb oraz analizą trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.

Wsparciem objęte będą placówki takie jak np. klubiki dla dzieci, placówki opiekuńczo – wychowawcze (w zakresie wielkości placówki należy uwzględnić zapisy Wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020).

W przypadku modernizacji infrastruktury służącej wsparciu osób niepełnosprawnych, łączącej rehabilitacyjne, terapeutyczne, noclegowe – projekty uwzględniające dezinstytualizację usług – nie będzie wspierana infrastruktura spełniająca tylko same funkcje noclegowe. Projekty obejmujące infrastrukturę noclegową muszą uwzględniać inne specjalistyczne usługi np. rehabilitacyjne lub terapeutyczne.

W zakresie integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej budowa nowych obiektów jest możliwa jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzona analizą potrzeb i analizą trendów demograficznych.

 

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 3 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 9,6 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów  to 32 .

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 7 do ogłoszenia o naborze.

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 737 609,67 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu.

Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

 

Wkład Własny:

–  projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych[1]) wydatków kwalifikowalnych,

– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Dla projektów  objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe , wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury;
 • Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych;
 • Regulamin Rady LGD Biebrzański Dar Natury.

Zestawienie dokumentów:

1. Warunki udzielenia wsparcia

2. Wzór umowy o dofinansowanie

3. Karta oceny wniosku i wyboru operacji

4. Wzór wniosku o dofinansowanie

5. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ(la)

b) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

c) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

d) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

e) Oświadczenie do LGD o przetwarzaniu danych osobowych

f) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

g) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

h) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

i) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż de minimis

6. Wzór wniosku o płatność

7. Lista warunków udzielenia wsparcia

8. Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie

9. Instrukcja użytkownika (GWA2014EFRR)

10. Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku

11. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych

12. Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

 

VIII. Inne ważne informacje
1. Zasady rozpatrywania protestu określają  Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 11 do ogłoszenia).
2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.
 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy przysługuje prawo   wniesienia   protestu   na   zasadach  określonych  w  rozdziale  15  ustawy

wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o   zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności

finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

 1. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu kiedy upływa termin na jego rozpatrzenie lub decyzja o jego rozstrzygnięciu nie została jeszcze wydana. W powyższej sytuacji IZ RPOWP pozostawia środek odwoławczy bez rozpatrzenia. W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

 1. a) w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo,
 2. b) na stronie internetowej http://lgd-bdn.pl/

Linki:

http://lgd-bdn.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

tel./faks: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

[1] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020
Wyniki naboru nr 18/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 18/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.1 Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej z zakresu typu projektu  nr 9 Rewitalizacja małej skali w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie  8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem naboru

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu
Nabór nr 18/2017 – Rewitalizacja małej skali – zamknięty

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 18/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Biebrzański Dar Natury

CEL główny: 3. Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD

CEL szczegółowy: 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej

na operacje z zakresu: Rewitalizacja małej skali

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA RPPD.08.06.00-IZ.00-20-045/17

I.Termin składania wniosków:

– Termin, od którego można składać wnioski: 08.12.2017 r. od godziny 08:00.

– Termin, do którego można składać wnioski: 21.12.2017 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19 – 200 Grajewo

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 9 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFRR (załącznik nr 10 do ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: generator efrr@wrotapodlasia.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów w terminie określonym powyżej, są składane:

 • w wersji elektronicznej (plik XML) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFRR), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFRR) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • trzy egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz trzy egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DVD wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 6d do wniosku
  o dofinansowanie).

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.

UWAGA: W przedmiotowym naborze wymagane jest złożenie załącznika do wniosku w postaci Oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych do LGD Biebrzański Dar Natury (załącznik nr 3 do ogłoszenia).

Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.4 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących
w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.4 wniosku.

IV. Warunki udzielenia wsparcia

Forma wsparcia

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i  udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się podmioty z obszaru realizacji LSR:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia[1],
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną[2],
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego.

Wsparcie miasta powiatowego możliwe jest tylko w przypadku gdy projekt spełnia definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 – 2020.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015 , poz. 2009 z późn. zm.).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się
o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary – przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca  2014  r.  o  zasadach   realizacji   programów   w  zakresie   polityki   spójności   finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną  samorządu  terytorialnego  nieposiadającą  osobowości  prawnej,  która  zawsze  działa

w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina,powiat).
W sytuacji gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.2 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące Działania 8.6 SZOOP RPOWP 2014-2020 typu projektu 9  Rewitalizacja małej skali.

W ramach niniejszego naboru przewiduje się realizację projektów w zakresie:

 • uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów
  i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • ulepszenia estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • udostępnienia terenów dla mieszkańców.

 

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru (załącznik nr 4 do ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 9,6 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów  to 32 .

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia zostały określone w załączniku nr 8 do ogłoszenia o naborze.

V.Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 747 893,63 zł.

 1. Wkład własny:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% wydatków kwalifikowalnych (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych[3]);
 • projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami; wkład własny powinien być pozbawiony znamion środków publicznych (nie dotyczy projektów objętych pomocą de minimis).
 1. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych na poziomie projektu (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych[4]), przy czym w przypadku projektów generujących dochód, maksymalny poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych;
 • projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych:
 • w przypadku projektów objętych pomocą de minimis – maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych,
 • w przypadku pomocy, o której w art. 56 ust 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktat, kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy miedzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 6 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji,
 • w przypadku pomocy, o której mowa w art. 53 ust. 8 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, w przypadku pomocy nie przekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić alternatywnie wobec metody, o której mowa w art. 53 ust. 6, na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekty realizowane przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP oraz dla których nie można obiektywnie określić dochodu z wyprzedzeniem podlegają monitorowaniu rzeczywistego dochodu, o którym mowa w art. 61 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

 

W przypadku realizacji operacji w mieście powiatowym całkowita wartość kosztów nie może przekroczyć 1 mln zł, operacja ma spełniać definicję projektów rewitalizacyjnych określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku inwestycji w zakresie kultury (infrastruktura małej skali) wartość nie może być większa niż pułapy określone w dokumentach programowych.

W odniesieniu do projektów związanych z rewitalizacją obiektów dziedzictwa kulturowego i kultury, wsparciem objęte zostaną jedynie projekty infrastrukturalne o wartości nie większej niż 5 mln euro kosztów całkowitych.

VI. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury,
 • Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych,
 • Regulamin Rady LGD Biebrzański Dar Natury.

[1] W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.

[2] J.w.

[3] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

[4] jw.

Zestawienie dokumentów:

1.Warunki udzielenia wsparcia

2.Wzór Umowy o dofinansowanie projektu

3.Wzór oświadczenia do LGD

4.Lokalne Kryteria Wyboru Operacji

5.Wzór wniosku o dofinansowanie

6. Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

a) Formularz w zakresie OOŚ(la)

a1) Instrukcja wypełniania Formularza w zakresie OOŚ(la)

b) Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością

c) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

d) Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

e) Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych przez DGOŚ

f) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

g) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inna niż pomoc de minimis

h) Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie w osi głównej

7.Wzór wniosku o platność

8.Lista warunków udzielenia wsparcia

9.Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

10.Instrukcja użytkownika (GWA2014 EFRR)

11.Instrukcja wypełniania załączników do wniosku

12.Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych

13.Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury na lata 2015-2020

 

VII. Inne ważne informacje

1. Zasady rozpatrywania protestu określają  Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 12 do ogłoszenia).

2. Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo do wniesienia protestu w  zakresie określonym w art.22 ust.1 Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015r.

 1. W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 ustawy wdrożeniowej Wnioskodawcy przysługuje prawo   wniesienia   protestu   na   zasadach  określonych  w  rozdziale  15  ustawy

wdrożeniowej (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o   zasadach  realizacji  programów  w  zakresie  polityki  spójności finansowanych w  perspektywie finansowej 2014-2020).

 1. Wnioskodawca ma możliwość wycofania złożonego protestu w formie pisemnej do czasu zakończenia rozpatrywania protestu przez ZW. Wycofanie protestu następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu protestu w biurze LGD.
 2. W przypadku wycofania protestu przez Wnioskodawcę, LGD przekazuje oświadczenie o wycofaniu protestu do ZW.
 3. Wnioskodawcy po wycofaniu protestu nie przysługuje prawo ponownego jego wniesienia, w takim przypadku Wnioskodawca nie może wnieść skargi do Sądu Administracyjnego.

 

Informacja o LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia są dostępne:

 1. a) w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo,
 2. b) na stronie internetowej http://lgd-bdn.pl/

Linki:

http://lgd-bdn.pl/

https://rpo.wrotapodlasia.pl/

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

tel./faks: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

[1] W przypadku jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego o ich zakwalifikowaniu do danego obszaru realizacji LSR decyduje lokalizacja danej jednostki organizacyjnej JST a nie siedziba JST.

[2] J.w.

[3] Dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

[4] jw.
Wyniki naboru nr 15/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 15/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.2.3 Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną na operacje z zakresu typu projektu  nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie  8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem naboru

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu.
Wyniki naboru nr 12/2017

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców  na operacje z zakresu Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem naboru.

Lista operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu.
Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o naborze  wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie:

– Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, P. 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną.

 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie ulega pkt VI. Finanse, Wkład własny, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Wkład własny

– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych) wydatków kwalifikowalnych,

– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.”

 1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 15/2017:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne nią LGD
 2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparciaKomunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie:

– Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, P. 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie po zmianie: 18.09.2017 r. – 17.10.2017 r.

 1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 17.10.2017 r. W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:

„- Termin, od którego można składać wnioski: 18.09.2017 r. od godziny 07:30.

– Termin, do którego można składać wnioski: 17.10.2017 r. do godziny 15:00.”

 

 1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian terminu do którego można składać wnioski.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 15/2017:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparciaInformacja o zmianie ustawy o RLKS

W związku z trwającymi naborami wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, a także zmianami w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności wprowadzonymi ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustaw realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych  2014-2020 oraz niektórych  innych ustaw, uprzejmie informujemy, iż art. 21 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015 r.  poz. 378; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475) otrzymuje nowe brzmienie o treści: „ 1. W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD, LGD dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz ustala kwotę wsparcia. 1a) Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. 1b) Wezwanie, o którym mowa w ust. 1a, wydłuża termin określony w ust. 1 o 7 dni. 1c) Podmiot ubiegający się o wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013, jest obowiązany przedstawiać dowody oraz składać wyjaśnienia niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek. Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na podmiocie, który z tego faktu wywodzi skutki prawne.”

Wobec powyższego Lokalna  Grupa Działania Biebrzański Dar Natury z konieczności  uzyskania wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.

 

 

 

 
Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców błędnie wskazano numer konkursu

jest: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/16,
winno być: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-037/17.