Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania  Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt.: „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2018” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój Loklany Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest Wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji do 31.12.2018 r.

Projekt wpisuje się w założenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, realizuje cel ogólny I LSR – Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. Projekt polega na organizacji biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury świadczącego bezpłatne usługi doradcze oraz prowadzącego działania aktywizujące mieszkańców obszaru objętego LSR, poprzez m.in. organizację różnego rodzaju szkoleń od komunikacji interpersonalnej po warsztaty rękodzielnicze, szkoleń dotyczących pozyskiwania środków unijnych w ramach LSR, współorganizację imprez na terenie LGD Biebrzański Dar Natury, organizację spotkań animacyjnych, konferencji informacyjnych o działalności LGD.

Projekt realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, realizuje cel szczegółowy – Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.

Dofinansowanie projektu z UE: 429 302,23 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi 451 930,03 zł.