Print Friendly, PDF & Email

Prace nad powstaniem Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury rozpoczęły się w 2007 roku z inicjatywy samorządów gminnych: Grajewo, Rajgród, Radziłów i Wąsosz. Gminy przygotowując się do perspektywy finansowej 2007–2013 zorganizowały spotkania mające za zadanie przybliżenie inicjatywy Leader na lata 2007–2013 oraz zebrania opinii w sprawie oddolnych inicjatyw i potrzeb obszaru.

Zebranie założycielskie LGD Biebrzański Dar Natury odbyło się 12 sierpnia 2008 roku, w wyniku dopełnienia formalności 30 września 2008 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku dokonał wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000314262 Lokalną Grupę Działania Biebrzański Dar Natury. Celem powstania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury było działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W skład LGD weszli przedstawiciele gmin Rajgród, Grajewo, Radziłów i Wąsosz, reprezentujący sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. W roku 2011 w poczet członków wstąpiła gmina Szczuczyn. Pięć ww. gmin realizowało Lokalną Strategię Rozwoju LGD Biebrzański Dar Natury na lata 2007-2013.

W związku z chęcią kontynuacji działalności LGD, a jednocześnie w związku z wprowadzonymi zmianami przepisów dotyczących funkcjonowania lokalnych grup działania (minimalna liczba mieszkańców 30 000) Zarząd LGD podjął rozmowy z sąsiednimi gminami w celu poszerzenia działalności o obszar gmin: Bargłów Kościelny, Jedwabne oraz Przytuły, które ostatecznie wstąpiły w poczet członków LGD Biebrzański Dar Natury w 2015 roku.

Zmiany w przepisach w zakresie LEADERA (możliwość członkostwa w LGD miast powyżej 20 000 mieszkańców) zaowocowały również wstąpieniem w poczet członków LGD miasta Grajewo.