Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania  Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt.:
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny
Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji.

Projekt polega na organizacji biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury świadczącego bezpłatne usługi doradcze oraz prowadzącego działania aktywizujące mieszkańców obszaru objętego LSR, poprzez m.in. organizację spotkań informacyjnych połączonych z warsztatami rękodzieła.

Całkowita wartość projektu wynosi 142 029,26 zł.
Dofinansowanie projektu: 134 929,26 zł.