Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania  Biebrzański Dar Natury realizuje projekt pt.:
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny
Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest Wdrażanie operacji ujętych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, w tym zaplanowanego wsparcia w zakresie realizacji Planu komunikacji.

Projekt wpisuje się w założenia Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, realizuje cel ogólny I LSR – Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD.
Projekt polega na organizacji biura Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury świadczącego bezpłatne usługi doradcze oraz prowadzącego działania aktywizujące mieszkańców obszaru objętego LSR, poprzez m.in. organizację warsztatów rękodzielniczych, współorganizację imprez na terenie LGD Biebrzański Dar Natury, organizację spotkań animacyjnych.

Projekt realizuje cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020, realizuje cel szczegółowy – Poprawa dobrobytu społeczności lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i zwiększenie zaangażowania w rozwój lokalny.

Całkowita wartość projektu wynosi 493 453,20 zł.
Dofinansowanie projektu: 468 691,42 zł.