Print Friendly, PDF & Email

Aktywna społeczność w Gminie Grajewo

Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Opis: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie w okresie od 01.10.2018r. do 30.11.2019r. w partnerstwie z Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych realizował projekt pn. „Aktywni Społecznie i Zawodowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia grupy osób z obszaru terytorialnego pracy GOPS w Grajewie. Programem objętych zostało 50 osób w wieku od 18-64 lat w tym 24 osoby w ramach aktywności społecznej oraz 26 osób w ramach aktywności zawodowej. Cel ten został osiągnięty poprzez udzielone wsparcie w formie:

-warsztatów „Aktywni mieszkańcy wsi”;
-realizację inicjatyw lokalnych;
-pośrednictwa pracy;
-szkoleń zawodowych;
– staży zawodowych.

Wszystkie osoby biorące udział w projekcie zostały objęte wsparciem pracownika socjalnego, mentora oraz indywidualnym wsparciem brokera rynku pracy.
Poprzez warsztaty „Aktywni mieszkańcy wsi” 50 uczestników projektu zdobyło wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Zajęcia warsztatowe obejmowały łącznie 4  spotkania w 4 świetlicach (Ruda, Wojewodzin, Wierzbowo, Ciemnioszyje). Uczestnicy biorący udział w zajęciach grupowych mieli za zadanie przygotować i zorganizować inicjatywę lokalną.

Na terenie Gminy Grajewo zostały zorganizowane 4 inicjatywy lokalne, na które uczestnicy projektu mieli przeznaczone po 5000 zł. Zostały zorganizowane następujące inicjatywy w okresie od lutego do czerwca 2019:

– w Świetlicy wiejskiej w Rudzie „Ruda aktywna”
– w Świetlicy wiejskiej w Wojewodzinie „Dawniej i dziś”
– w Świetlicy wiejskiej w Wierzbowie „Wierzbowo aktywne społecznie”
– w Świetlicy wiejskiej w Ciemnoszyjach „Budowanie wspólnoty wiejskiej w gminie Grajewo”

Od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. zrealizowano łącznie 8 kursów zawodowych opartych o Indywidualne Ścieżki Wsparcia stworzone dla każdego uczestnika projektu. Każdy z nich zakończył się egzaminem zawodowym i otrzymaniem stosownego certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji. W ramach projektu kursy zawodowe ukończyło i otrzymało kwalifikacje łącznie 26 osób (24 kobiety i 2 mężczyzn).

W trakcie trwania projektu wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie w formie zasiłków.

Efektem realizacji szkoleń zawodowych było podjęcie stażu przez 10 osób a zatrudnienia przez 6 uczestników projektu (6 kobiet) w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenia.

Wartość projektu: 376 315,85 zł
Dofinansowanie: 357 215,85 zł