Print Friendly, PDF & Email

ARCHIWUM – DOKUMENTY:

STATUT

WERSJE ARCHIWALNE
• Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 02.09.2015 r. (zamieszczono 05.02.2016 r.)
• Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 14.04.2014 r.(zamieszczono 09.10.2014 r.)

 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020

WERSJE ARCHIWALNE

 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH

WERSJE ARCHIWALNE:

• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 15.11.2017 r. (zamieszczono 20.11.2017 r.)
• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.06.2017 r. (UWAGA! Obowiązują wyłącznie w zakresie lokalnych kryteriów wyboru dotyczących EFRROW i EFRR)(zamieszczono 28.07.2017 r.)
• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
• Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
• Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

 

PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH

• Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

REGULAMIN RADY

WERSJE ARCHIWALNE
 Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.
• Regulamin Rady 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)

 

UMOWY

WERSJE ARCHIWALNE

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura z dnia – z dnia 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.12.2015 r.) – wersja archiwalna


PROTEST

WERSJE ARCHIWALNE:
• Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)

HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW

WERSJE ARCHIWALNE

Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 17.05.2018 r.(zamieszczono 17.05.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 26.02.2018 r. (zamieszczono 26.02.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 22.01.2018 r. (zamieszczono 22.01.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 09.11.2017 r. (zamieszczono 09.11.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 28.07.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 06.02.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 12.12.2016 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 19.05.2016 r.)

 

DOKUMENTY KSIĘGOWE

WERSJE ARCHIWALNE

• Plan wydatków na rok 2017 (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Biebrzański Dar Natury na dzień 31.12.2016 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)
 Zestawienie rzeczowo finansowe (zamieszczono 23.05.2016 r.)

 

PLAN KOMUNIKACJI

WERSJE ARCHIWALNE

PROW 2007-2013

ARCHIWUM ANKIET

WERSJE ARCHIWALNE – ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:

1. Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
Ankieta monitorująca P.1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego 
Ankieta monitorująca P.1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej
Ankieta monitorująca P.1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo
Ankieta monitorująca P. 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
2.Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Ankieta monitorująca P.1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru
Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców
3.Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

PROW 2007-2013