Print Friendly, PDF & Email

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Przytuły

Beneficjent: Gmina Przytuły

Opis: W ramach projektu dostosowano Punkt Przedszkolny w Przytułach do dzieci z niepełnosprawnością poprzez zakup i montaż pętli indukcyjnej dla dzieci słabosłyszących.    W istniejących Punktach Przedszkolnych  i Oddziałach Przedszkolnych w Przytułach oraz Wagach zostały przeprowadzone dodatkowe zajęcia wyrównujące  szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci:logopedyczne; korekcyjno-kompensacyjne; zajęcia stymulujące rozwój psycho-ruchowy- gimnastyki korekcyjnej; zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. W ramach projektu zakupiono dwa dywany interaktywne , które  uatrakcyjniły zajęcia dodatkowe i pomogły lepiej je przeprowadzić.

Wsparciem objęte były dzieci 3-9 lat, 50 dzieci (21 dz. i 29 chł.) w tym 3 dzieci z niepełnosprawnością (1dz. i 2 chł.).

Przeprowadzono 499 godz zajęć dodatkowych w tym: 350 godz  zrealizowano z dziećmi z niepełnosprawnością a 149 godz. z dziećmi pełnosprawnymi z deficytami.