Print Friendly, PDF & Email

Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci
z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2
i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie

Beneficjent: Miasto Grajewo
Opis:
Celem projektu pn. „Nie zgubić talentu – rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 i przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie” było podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności u 76 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz u 75 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych oddziałów o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych w okresie od 03.09.2018 r. do 30.06.2019 r.

Wsparciem w ramach projektu zostało objętych:
– 38 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Grajewie wykazujących się kreatywnością, zdolnościami językowymi, matematycznymi, przyrodniczymi, informatycznymi,

– 37 dziewczynek i 38 chłopców w wieku przedszkolnym uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Grajewie, wykazujących się zdolnościami językowymi, muzycznymi, sportowymi i matematycznymi.

Dobór osób do projektu został dokonany na podstawie indywidualnie diagnozowanego zapotrzebowania Oddziałów Przedszkolnych, przygotowanego przez kadrę dydaktyczną i zatwierdzonego przez organ prowadzący.

W całym projekcie zrealizowano łącznie 512 godzin zajęć, w tym w 272 godziny zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Grajewie oraz 240 godzin zajęć w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Grajewie.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach realizowanych w ramach projektu, chętnie współpracowały z nauczycielami i brały udział w proponowanych zabawach. Zapamiętywanie nowego materiału nie sprawiało im trudności, gdyż zajęcia były prowadzone w sposób interesujący z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i środków dydaktycznych. Dobór zadań sprzyjał samodzielnemu i logicznemu myśleniu, a także rozwijał ich zdolności i zainteresowania.

Udział dziecka w zajęciach podlegał ocenie. Na jednych z pierwszych zajęć oraz na zakończenie zajęć we wszystkich gr. wiekowych zastosowany został Arkusz oceny umiejętności dziecka, który pozwolił ustalić poziom umiejętności dziecka z danych zajęć. Na jego podstawie prowadzący zajęcia dokonał Oceny opisowej każdego dziecka. Podkreślił w niej to, co dane dziecko umie, to, co już osiągnęło. Analiza ocen opisowych przygotowanych przez prowadzących zajęcia pokazała, że założone cele i wskaźniki w projekcie zostały osiągnięte.
Termin realizacji: 03.09.2018 r. – 30.06.2019 r.