Print Friendly, PDF & Email

Równe szanse i możliwości w Oddziałach Przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie

Beneficjent: Miasto Grajewo
Opis:
Projekt  „Równe szanse i możliwości w Oddziałach Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX: ROZWÓJ LOKALNY, Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Priorytetu inwestycyjnego 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność. Dofinansowanie projektu z UE wyniosło 57 764,25 PLN.

Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 33 dzieci z Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Grajewie poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej  oddziałów o dodatkowe zajęcia specjalistyczne umożliwiające dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności oraz dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

Dzieci zakwalifikowane do udziału w projekcie brały udział w następujących dodatkowych zajęciach:

  • Zajęcia z Integracji Sensorycznej (terapia SI) – skierowane do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, u których zauważa się nieprawidłowe reakcje, zachowanie oraz trudności szkolne, które mogą być spowodowane zaburzeniami w integracji sensorycznej;
  • Zajęcia z arteterapii – skierowane do dzieci 4-5 letnich, u których stwierdzono problemy emocjonalno-poznawcze;
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej – skierowane do dzieci 5-6 letnich, u których stwierdzona była wada postawy ciała;
  • Zajęcia z teatroterapii – skierowane do dzieci ze stwierdzonymi deficytami w zakresie zaburzeń emocjonalnych, w tym dzieci z niepełnosprawnością ruchową,
    z afazją, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowane społecznie;
  • Zajęcia z logorytmiki – skierowane do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze stwierdzonymi deficytami w zakresie zaburzeń mowy, słuch i ruchu.
    Termin realizacji: 03.09.2018 r.- 30.06.2019 r.