Print Friendly, PDF & Email

Start w aktywność społeczną i zawodową

Beneficjent: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

Opis:
Celem Programu Aktywności Lokalnej było zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców miasta Grajewo poprzez podniesienie poziomu aktywności życiowej, społecznej i zawodowej, wzrost kompetencji i umiejętności życiowych, podniesienie kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia w społeczności lokalnej z terenu miasta Grajewo w okresie trwania projektu poprzez realizację usług aktywnej integracji, wykorzystanie instrumentów aktywnej integracji wynikającej z indywidualnych ścieżek rozwoju.

Grupą docelową projektu „Start w aktywność społeczną i zawodową” było 50 uczestników w wieku od 18 do 64 roku życia, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami z obszaru terytorialnego pracy MOPS w Grajewie, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

– zakwalifikowanych do III profilu pomocy,
– korzystających z PO PŻ,
– z niepełnosprawnościami.

Program Aktywności Lokalnej realizowany w mieście Grajewo, w partnerstwie z OWOP Białystok oraz GOPS Grajewo, skierowany był do 50 osób (25 osób aktywizacja społeczna, 25 osób aktywizacja społeczno-zawodowa) z obszaru terytorialnego pracy MOPS Grajewo, w oparciu o Program Aktywności Lokalnej miasta Grajewo na lata 2017-2021 przyjęty uchwałą Rady Miasta nr XL1/326/17 z dnia 24.10.2017 r. Projekt oferował zestaw kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa i wykluczenia społecznego na podstawie prowadzonej ścieżki udziału w projekcie, stworzonej indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb za pomocą aktywizacji społecznej (kontrakty socjalne, mentoring indywidualny, warsztaty rozwoju osobistego, indywidualne spotkania z psychologiem, warsztaty aktywizujące społeczność lokalną na obszarze rewitalizowanym) i zawodowej (indywidualna pomoc brokera na rynku pracy, kursy i staże zawodowe). W projekcie zaplanowane zostały dwa rodzaje kursów zawodowych: prawo jazdy kat. oraz kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Wszystkie osoby skorzystały z zaplanowanych dla niech w ramach projektu rodzajów wsparcia. Wszystkie rezultaty zostały osiągnięte.

Termin realizacji:od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.