Print Friendly, PDF & Email

Radziłów aktywny lokalnie

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Opis: Projekt skierowany do grupy 42 osób zamieszkujących na obszarze gminy Radziłów, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mający na celu aktywizację społeczno-zawodową poprzez zapewnienie wsparcia kompleksowego oraz zindywidualizowanego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, poradnictwo prawne, szkolenia zawodowe oraz staże i pośrednictwo pracy.

Projekt zrealizowany w partnerstwie z Gminą Radziłów oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziłowie.

Termin realizacji: IV kw. 2017 r. – II kw. 2018 r.