Print Friendly, PDF & Email

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej
im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej

Beneficjent: Gmina Szczuczyn

Opis:
Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty nauczania w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej prowadzące do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy edukacją na terenach wiejskich w porównaniu do dużych obszarów miejskich poprzez:
– wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkole podstawowej;
– podnoszenie kompetencji cyfrowych, nauczycieli wszystkich przedmiotów (14 os), w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkoły oraz włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego;
– kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń;
– naukę programowania jako rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

Gmina Szczuczyn jest typowym małym samorządem, który boryka się z problemami finansowymi, co w przełożeniu na wiejską placówkę oświatową skutkuje brakiem możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości środków na nowoczesne pomoce dydaktyczne TIK oraz właściwą i różnorodną ofertę zajęć pozalekcyjnych, wzbogacających proces edukacyjny, wspierający rozwój uczniów oraz doskonalenie nauczycieli.

Grupą docelową projektu są uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej, nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Główne rezultaty Projektu:
– Liczba szkół objętych dofinansowaniem: 1
– Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne – 40, w tym: 20 osób (warsztaty programowania) oraz 20 osób (zajęcia dodatkowe z wykorzystaniem urządzeń TIK)
– Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub zdobyli kompetencje (zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni): 14

Termin realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2021 r.