Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
oraz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski
w dniu 24 lutego 2022 roku podpisało umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy pn. „Razem – ku Lepszej Przyszłości Podlasia”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez utworzenie infrastruktury oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Okres realizacji projektu: luty 2022 r. – październik 2022 r.

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmie m.in. wykonanie  8 wiat turystycznych z wyposażeniem, opracowanie innowacyjnej gry „dobble”, organizację pikniku „Smak na produkt i kulturę”, oraz konferencję podsumowującą projekt.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  380 732,00 zł
Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 274 660,00 zł.