Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

w ramach projektu współpracy „ Odnawialne Źródła Energii Przyszłością  Obszaru Lokalnych Grup Działania” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy  z lokalną grupą działania” współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19-200 Grajewo

nr tel./fax. 86 273 80 44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl

 

 1. OPIS ZAMÓWIENIA:

 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja ośmiu pikników ekologicznych, w miesiącu lipcu 2018 roku, na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury pt.: „Odnawialne Źródła Energii Przyszłością Obszaru Lokalnych Grup Działania”, obejmująca min.:

 

 • organizację podczas każdego Pikniku profesjonalnego stanowiska eksperckiego OZE, przy którym przedstawiane będą: energia słońca, energia wiatru, energia wody,
 • stół multimedialny z aplikacjami OZE,
 • zapewnienie konferansjera – osoby prowadzącej imprezę,
 • zapewnienie nagłośnienia imprezy,
 • zapewnienie przez cały czas trwania Pikniku instruktorów, którzy będą prowadzili zabawy i atrakcje o tematyce OZE,
 • przygotowanie i opracowanie dla uczestników Pikniku konkursu o tematyce OZE wraz z zapewnieniem dla uczestników upominków,
 • minimum jeden dmuchaniec do skakania o wymiarach min. 1,0 x 4,0 x 4,0, (wys. szer. dł.),
 • zapewnienie agregatu prądotwórczego wraz z paliwem do obsługi wszystkich urządzeń podczas trwania pikniku,
 • wata i popcorn wliczony w cenę brutto, nieodpłatnie dla uczestników pikników,
 • malowanie na sztalugach, prace o tematyce OZE,
 • puzzle o tematyce OZE.

 

Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący
i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy. 

 

 

Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku (godziny Pikników będą ustalone po wybraniu Wykonawcy indywidualnie
w każdej gminie).

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

Pikniki zorganizowane będą na terenie gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w okresie lipca 2018 roku.

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM;

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.
 3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
 5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym
  a Wykonawcą.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY :
 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na załączonym formularzu ofertowym.
 4. Oferta musi być sporządzona:
 • w formie pisemnej,
 • w języku polskim,
 • na maszynie, komputerze lub czytelnie inną trwałą techniką w sposób zapewniający jej czytelność.

 

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Oferent musi spełniać łącznie następujące warunki:

-100 % – zgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

-100 % – najniższa cena brutto.

 • Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia.
 • Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego i zaproponuje najniższą cenę. W przypadku odmowy realizacji zamówienia przez wybranego Oferenta, Składający zapytanie ofertowe może zawrzeć umowę z Oferentem, który zaproponował kolejno najniższą cenę, oraz oferta którego, jest zgodna z zapytaniem ofertowym.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

 

Ofertę należy złożyć w terminie do 18 czerwca 2018 r.  do godz. 10.00 w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo osobiście, pocztą lub  e-mailowo: lgd.biebrza@op.pl.

 

Uwaga! Oferty częściowe nie będą brane pod uwagę.

Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone – decyduje data wpływu oferty do siedziby zamawiającego.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany w dniu 18.06.2018 r.

do godz. 12:00.

 

 1. OSOBA DO KONTAKTU:

Ilona Konopko – specjalista ds. animacji lokalnej

Tel.: 86 273 80 44

 

Formularz Ofertowy

Treść zapytania w pdf.