Informacja o wyniku naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Barbara Krukowska

Uzasadnienie wyboru:

Pani Barbara Krukowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 30 maja 2017 r.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Barbara posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE – Specjalista ds. obsługi projektów

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

                           

Informuję, że w wyniku oceny formalnej na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Miejsce zamieszkania
1. Barbara Krukowska Grajewo

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w dniu 07.06.2017 r. o godzinie 10:00.

 

Prezes Zarządu

Stanisław Szleter
Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. obsługi projektów

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

ogłasza nabór na stanowisko

 Specjalista ds. obsługi projektów

 

I.             Wymiar etatu: 1
II.           Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie

Praktyka zawodowa: co najmniej roczny staż pracy.

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat PROW,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowywanie dokumentacji do naborów ogłaszanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców w sprawie warunków
  i możliwości otrzymania dofinansowania (w tym prowadzenie karty udzielonego doradztwa z uwzględnieniem pomiaru jakości udzielonego doradztwa);
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań z realizacji LSR;
 • organizacja pracy oraz pomoc podczas posiedzeń Rady LGD;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów LGD;
 • realizacja projektów LGD;
 • weryfikacja wniosków;
 • przyjmowanie i ewidencja korespondencji;
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;
 • realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.

2.       Wymagane dokumenty:
 1. CV
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)
 1. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać oso­biście
   w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w terminie do 6 czerwca 2017 roku do godziny 10:00, w kopercie
   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów
  2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

 

 Ogłoszenie o naborze – wersja pdf
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO Specjalista ds. obsługi projektów

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
Pani Iwona Baprawska

Uzasadnienie wyboru:

Pani Iwona Baprawska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 10 listopada 2016 r.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Iwona posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów

Informuję, że w wyniku oceny formalnej na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko kandydatki
1. Iwona Baprawska zam. Białaszewso

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w dniu 18.11.2016 r. o godzinie 12:00

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter
Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. obsługi projektów

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

ogłasza nabór na stanowisko

 Specjalista ds. obsługi projektów

I.             Wymiar etatu: 1
II.           Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie

Praktyka zawodowa: co najmniej roczny staż pracy.

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat PROW,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowywanie dokumentacji do naborów ogłaszanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców w sprawie warunków
  i możliwości otrzymania dofinansowania (w tym prowadzenie karty udzielonego doradztwa z uwzględnieniem pomiaru jakości udzielonego doradztwa);
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań z realizacji LSR;
 • organizacja pracy oraz pomoc podczas posiedzeń Rady LGD;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów LGD;
 • realizacja projektów LGD;
 • weryfikacja wniosków;
 • przyjmowanie i ewidencja korespondencji;
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;
 • realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.
 2.       Wymagane dokumenty:
 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)
 1. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać oso­biście
   w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w terminie do 17 listopada 2016 roku do godziny 12:00, w kopercie
   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów
  2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

Ogłoszenie PDF.

 
INFORMACJA O WYNIKU NABORU

INFORMACJA O WYNIKU NABORU 
NA STANOWISKO KOORDYNATOR DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z LSR NA TERENIE GMIN JEDWABNE, PRZYTUŁY I RADZIŁÓW
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA BIEBRZAŃSKI DAR NATURY
 

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Izabela Barbara Grabowska

 

Uzasadnienie wyboru:

Pani Izabela Barbara Grabowska spełniła wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 17 października 2016 r.
W ocenie komisji rekrutacyjnej Pani Izabela posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko Koordynatora działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów

 

Informuję, że w wyniku oceny formalnej na stanowisko Koordynator działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów do II etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

Lp. Imię i nazwisko kandydata Miejsce zamieszkania
1. Izabela Barbara Grabowska Chrostowo

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w Biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w dniu 28.10.2016 r. o godzinie 7.30.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Stanisław Szleter
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

ogłasza nabór na stanowisko

 Koordynator działań związanych z LSR na terenie gmin Jedwabne, Przytuły i Radziłów

I.    Wymiar etatu: 0,5
II.   Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe

 • Praktyka zawodowa: co najmniej półroczny staż pracy.
 • znajomość specyfiki działalności gmin: Przytuły, Jedwabne, Radziłów,
 • znajomość terytorialna gmin: Przytuły, Radziłów, Jedwabne,
 • znajomość LSR obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • znajomość przepisów UE i krajowych dotyczących RLKS w szczególności Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
 • interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • prawo jazdy kat.B.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych na terenach wiejskich,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań promocyjnych.
 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
  • organizacja spotkań dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w uzgodnieniu terminów z biurem LGD Biebrzański Dar Natury;
  • doradztwo wnioskodawcom w zakresie przygotowywania i składania wniosków
   o dofinansowanie w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej EFS, EFRR, EFRROW
   w uzgodnieniu z biurem LGD;
  • promocja LGD na terenie gmin wskazanych w umowie o pracę;
  • udział ze stoiskiem promocyjnym LGD w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie obszaru LGD Biebrzański Dar Natury;
  • pozyskiwanie, opracowywanie materiałów do przygotowywania broszur i publikacji dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności z gmin Jedwabne, Przytuły oraz Radziłów;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu obszaru LGD Biebrzański Dar Natury;
  • współorganizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw integracyjnych, a także wszelkich inicjatyw o charakterze prospołecznym na obszarze LGD;
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub kierownika biura.

2. Wymagane dokumenty:

a) CV
b) List motywacyjny.
c) Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne.
d) Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
e) Dokumenty potwierdzające staż pracy.
f)Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
g)Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)

 1. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

  a) Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać osobiście w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w terminie do 24 października 2016 roku do godziny 12:00, w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Koordynator działań związanych z LSR
  b) Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

Do pobrania:
Ogłoszenie nabór koordynatora lsr