Ogłoszenie o naborze – Specjalista ds. obsługi projektów

wpis w: Praca
Print Friendly, PDF & Email

O G Ł O S Z E N I E  O  N A B O R Z E

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

ogłasza nabór na stanowisko

 Specjalista ds. obsługi projektów

I.             Wymiar etatu: 1
II.           Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe lub średnie

Praktyka zawodowa: co najmniej roczny staż pracy.

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat PROW,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane:

 • staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
 1. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:
 • przygotowywanie dokumentacji do naborów ogłaszanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • prowadzenie doradztwa dla potencjalnych wnioskodawców w sprawie warunków
  i możliwości otrzymania dofinansowania (w tym prowadzenie karty udzielonego doradztwa z uwzględnieniem pomiaru jakości udzielonego doradztwa);
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań z realizacji LSR;
 • organizacja pracy oraz pomoc podczas posiedzeń Rady LGD;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR;
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność;
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów;
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów LGD;
 • realizacja projektów LGD;
 • weryfikacja wniosków;
 • przyjmowanie i ewidencja korespondencji;
 • sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy;
 • realizowanie innych zadań zleconych dodatkowo przez Prezesa Zarządu lub Zarząd.
 2.       Wymagane dokumenty:
 1. CV.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz wymagania niezbędne.
 4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 5. Dokumenty potwierdzające staż pracy.
 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.(Dz.U. z 2002 r Nr 101, poz. 326 ze zm.)
 1. Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty, o których mowa wyżej należy składać oso­biście
   w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo w terminie do 17 listopada 2016 roku do godziny 12:00, w kopercie
   z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista ds. obsługi projektów
  2. Dokumenty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (będą odesłane bez rozpatrzenia).

Ogłoszenie PDF.