Print Friendly, PDF & Email

I.STATUT
OBOWIĄZUJĄCE

Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 30.06.2020 r. (zamieszczono 20.07.2020 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 08.11.2016 r. (zamieszczono 02.12.2016 r.)Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 02.09.2015 r. (zamieszczono 05.02.2016 r.)
Statut Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 14.04.2014 r. (zamieszczono 09.10.2014 r.)II. LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020
OBOWIĄZUJĄCA
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 (zamieszczono 31.10.2018 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – (zamieszczono 20.07. 2018 r.)
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – (zamieszczono 17.11.2017 r.)
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.06.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.)
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014-2020 – 29.12.2015 r. (zamieszczono 10.06.2016 r.)III. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI POZAGRANTOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE

Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 20.11.2019 r. (zamieszczono 02.12.2019 r. )

WERSJE ARCHIWALNE:
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 09.10.2019 r. (zamieszczono 16.10.2019 r. )

Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 18.10.2018 r. (zamieszczono 02.11.2018 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 11.01.2018 r. (zamieszczono 30.01.2018 r. )
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 15.11.2017 r. (zamieszczono 20.11.2017 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.06.2017 r. (UWAGA! Obowiązują wyłącznie w zakresie lokalnych kryteriów wyboru dotyczących EFRROW i EFRR)(zamieszczono 28.07.2017 r.)
Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych 01.02.2017 r. (zamieszczono 14.02.2017 r.);
Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 08.11.2016 r. (zamieszczono 14.12.2016 r.)
Procedura wyboru i oceny operacji pozagrantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)IV. PROCEDURY WYBORU I OCENY OPERACJI GRANTOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE
Procedura wyboru i oceny operacji grantowych 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)V. REGULAMIN RADY
OBOWIĄZUJĄCY
Regulamin Rady 29.06.2017 r. (zamieszczono 10.08.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
Regulamin Rady 08.11.2016 r.(zamieszczono 13.12.2016 r.)
Regulamin Rady 29.12.2015 r. (zamieszczono 29.02.2016 r.)VI. UMOWY
Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 19.05.2016 r.)

Aneks r 8  do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 18.02.2019 r.)
Aneks nr 7 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 05.11.2018 r.)
Aneks nr 6 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 23.07.2018 r.) 
Aneks nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 20.11.2017 r.) 
Aneks nr 4 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 31.07.2017 r.)
Aneks nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 11.07.2017 r.)
Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (zamieszczono 28.02.2017 r.) 
Aneks nr 1 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ( zamieszczono 30.12.2016 r.)VII. PROTEST
OBOWIĄZUJĄCY:
Wzór protestu (zamieszczono 22.11.2017 r.)

WERSJE ARCHIWALNE:
Wzór protestu (zamieszczono 28.12.2016 r.)VIII. HARMONOGRAM OGŁASZANYCH NABORÓW
OBOWIĄZUJĄCY:
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 29.06.2018 r. (zamieszczono 29.06.2018 r.

WERSJE ARCHIWALNE:
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 17.05.2018 r. (zamieszczono 17.05.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 26.02.2018 r. (zamieszczono 26.02.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 22.01.2018 r. (zamieszczono 22.01.2018 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 09.11.2017 r. (zamieszczono 09.11.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 28.07.2017 r. (zamieszczono 28.07.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów – obowiązujący od 14.04.2017 r. (zamieszczono 14.04.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 06.02.2017 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 12.12.2016 r.)
Harmonogram ogłaszanych naborów (zamieszczono 19.05.2016 r.)IX. DOKUMENTY KSIĘGOWE
Plan wydatków na 2019 r. (zamieszczono 27.02.2019 r.)
Plan wydatków na 2018 r. (zamieszczono 21.02.2018 r.)
Plan wydatków na 2017 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2018 r. (zamieszczono 27.02.2019 r.)
Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania Lokalnej    Grupy Działania Biebrzański Dar Natury za 2017 r. (zamieszczono 21.02.2018 r.)
Informacja o poniesionych kosztach w układzie rodzajowym LGD Biebrzański Dar Natury na dzień 31.12.2016 r. (zamieszczono 03.04.2017 r.)

Zestawienie rzeczowo finansowe (zamieszczono 23.05.2016 r.)X. PLAN KOMUNIKACJI
Plan Komunikacji 2019 (zamieszczono 28.12.2018)
Plan Komunikacji 2018 (zamieszczono 21.02.2018)
Plan komunikacji 2017 (zamieszczono 12.12.2016 r.)
Plan komunikacji 2016 (zamieszczono 25.11.2016 r.)X. DOKUMENTY INNE:
Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników LGD
Zasady równości szans i niedyskryminacji
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

PROW 2007-2013
LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2007-2013
Zestawienie 2009
Zestawienie 2010
Ankieta monitorująca – wersja archiwalna
Ewaluacja 2009
Ewaluacja 2011
Ewaluacja wdrażania LSR 2015XI. ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.1 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
Ankieta monitorująca P.1.1.2 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego
Ankieta monitorująca P.1.2.1 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej
Ankieta monitorująca P.1.2.2 – Wsparcie osób biernych zawodowo
Ankieta monitorująca P. 2.2.1 – Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.3 – Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Ankieta monitorująca P.1.3.3 – Zachowanie dziedzictwa obszaru
Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne

WERSJE ARCHIWALNE – ANKIETY MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020:
Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego (RPO WP 2014-2020):
Ankieta monitorująca P.1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
Ankieta monitorująca P.1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego 
Ankieta monitorująca P.1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej
Ankieta monitorująca P.1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo
Ankieta monitorująca P. 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO WP 2014-2020):

Ankieta monitorująca P.1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną
Ankieta monitorująca P.1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru
Ankieta monitorująca P.3.1.1 – Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
Ankieta monitorująca P.3.2.1 – Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej
Ankieta monitorująca P.3.2.3 – Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną
Ankieta monitorująca P.3.2.5 – Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Fundusz Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020):

Ankieta monitorująca P.2.1.1 – Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Podejmowanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.1 -Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD. Rozwijanie działalności gospodarczej
Ankieta monitorująca P.2.1.2 -Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych
Ankieta monitorująca P.2.1.3 -Budowa sieci inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Ankieta monitorująca P.3.2.2 -Budowa lub przebudowa dróg
Ankieta monitorująca 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne