Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 10/2017

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż 30 maja br. ukazał się komunikat Instytucji Zarządzającej dotyczący zmian zapisów:

  1.  wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD, w zakresie: Ogólnych warunków umów o dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU), załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) a także Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności,
  2.  wzoru minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) oraz załącznik nr 1 do porozumienia: Harmonogram płatności,

Ad 1) Zmiany we wzorze minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD

  • Załącznik nr 1 do umowy: Ogólne Warunki Umowy (OWU):

–        § 4 ust. 9 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 6 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy,

–        § 5 ust. 9 usunięto zapis „bądź wniosku o refundację”. Zmiana wynika z tego, że wniosek
o refundację nie jest wnioskiem, w ramach którego przedkładane są dokumenty o których mowa.

–        § 24 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu.
W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;

  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności:

–        dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;

–        w przypisie zmieniono okres za jaki należy złożyć pierwszy wniosek o płatność: zmiana
z jednego dnia na dwa dni;

Ad 2) Zmiany we wzorach Porozumienia – dla państwowych jednostek budżetowych:

  • Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe:

–        § 8 ust. 7 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 4 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy;

–        § 24 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu. W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów,         o których mowa w pkt 2, 3
i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;

–        Załącznik nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie: Harmonogram płatności: dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;

 

  • Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe:

–        § 8 ust. 7 dodano zapis, zgodnie z którym harmonogram płatności w zakresie wskazanym w ust. 4 może być aktualizowany przed upływem okresu rozliczeniowego, którego aktualizacja dotyczy; dodatkowo dokonano zmian redakcyjnych;

–        § 22 ust. 1 wstawiono nowy punkt (jako 5), wskazujący na obowiązek wykorzystania SL2014 do przesyłania również korespondencji, w tym zgłaszania zmian dotyczących realizacji Projektu. W związku z nowym zapisem doprecyzowano, iż przekazanie dokumentów,           o których mowa w pkt 2, 3
i 6, a nie 5 drogą elektroniczną nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów obowiązku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostępniania podczas kontroli na miejscu;

–        Załącznik nr 1 do Porozumienia o dofinansowanie: Harmonogram płatności: dodano oznaczenie Beneficjenta i Projektu, którego dotyczy harmonogram;

 

Wprowadzane zmiany we wzorach umów / porozumienia oraz OWU i załącznika nr 1 do umowy, tj. Harmonogramie płatności mają zastosowanie do następujących konkursów:

Oś Priorytetowa IX RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-020/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-022/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-023/17

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-024/17

 

Aktualne wzory dokumentów zostały umieszczone w ogłoszeniu o naborze nr 10/2017 na stronie lgd-bdn.pl w zakładce konkursy RPO 2014-2020/ EFS 2014-2020