Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności
image_pdfimage_print

Szanowni Państwo!

W związku z podpisaniem w dniu 30.07.2020 r. aneksu nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00009-6933-UM1040009/15 z dnia 17 maja 2016 r., przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju do konsultacji uwzględniający następujące zmiany:

a) zmiany waluty przedsięwzięć realizowanych w ramach PROW,

b) zmiany waluty przedsięwzięć realizowanych w ramach kosztów bieżących i aktywizacji,

c) przedsięwzięć w ramach EFRR:

– 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną – zmniejszono budżet o kwotę 1 349,49 zł ze względu na oszczędność, która powstała w ramach zakończonych oraz złożonych projektów;

– 1.3.3. Zachowanie dziedzictwa obszaru – zmniejszono budżet o kwotę 159 577,72 zł ze względu na brak zainteresowania beneficjentów, jednocześnie zmniejszono wartość wskaźnika: „Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii” z 2 sztuk na 1 sztukę;

– 3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej – zwiększono budżet o kwotę 160 927,21 zł ze względu na oszczędności z p. 3.2.3. oraz p. 1.3.3. i duże zainteresowanie dofinansowaniem na tego typu projekty;

d) przedsięwzięć w ramach EFS:

– P.1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego – zmniejszono budżet o kwotę 19 230,08 zł ze względu na oszczędność, która powstała w ramach zakończonych oraz realizowanych projektów;

P.1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego (dotyczy szkół do 200 uczniów) – zmniejszono budżet o kwotę 10 918,40 zł ze względu na oszczędność, która powstała w ramach zakończonych oraz realizowanych projektów;

P.1.2.2. Wsparcie osób biernych zawodowo – zmniejszono budżet o kwotę 12 477,33 zł ze względu na oszczędność, która powstała w ramach zakończonych oraz realizowanych projektów;

P.2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – zmniejszono budżet o kwotę 38 005,00 zł ze względu na oszczędność, która powstała w ramach realizowanego projektu;

P.1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej – zwiększono budżet o kwotę 80 630,81 zł (oszczędności z ww. przedsięwzięć);

e) przedsięwzięć w ramach EFFROW:

– przeliczono budżet na euro (projekty zakończone i wyprzedzające finansowanie po kursie wypłaconym, natomiast projekty nierozliczone po kursie 4,35 zł w celu zabezpieczenia wahań kursowych) – środki przesunięto do przedsięwzięcia 3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne;

– 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD – zmniejszono wartość wskaźnika: „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa” z 6 sztuk na 3 sztuki ze względu na rozwiązane umowy Wnioskodawców;

f) przedsięwzięcia 2.1.2. Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych – zwiększono budżet o kwotę 540 000,00 zł, jednocześnie zwiększono wartości wskaźników: „Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej” z 1 sztuki na 2 sztuki, oraz „Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy” z 2 sztuk na 3 sztuki;

g) poprawiono oczywiste omyłki pisarskie;

h) zwiększenia środków EFS na kwotę 7 482 416,00 zł (zwiększono o 1 zł ) oraz zwiększenia środków EFRR na kwotę 6 202 996,00 zł ( zwiększono o 1 zł ).

Projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 pocztą tradycyjną na adres: Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo lub dostarczyć osobiście do biura LGD Biebrzański Dar Natury  do dnia 21.09.2020 r. do godz. 14:00. Decyduje data wpływu.