Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy “Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC”

Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
oraz
Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański

w dniu 24 marca 2023 roku

podpisały umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu współpracy

pn.: „Z TRADYCJĄ W NOWOCZESNOŚC”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD poprzez zachowanie bezpieczeństwa, kultywowanie dziedzictwa lokalnego, oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat rozwoju obszarów i promocji produktu lokalnego.

Okres realizacji projektu: marzec 2023 r. – sierpień 2023 r.

Zakres realizowanej operacji po stronie LGD BDN obejmie m.in. zakup i montaż 33 lamp solarnych, organizację pikniku promującego produkt lokalny „Smacznie z KGW”, 7 imprez plenerowych oraz konferencji „Nowoczesne KGW”.

Projekt współpracy będzie realizowany w ukierunkowaniu na: wzmocnieniu kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, zachowaniu dziedzictwa lokalnego oraz promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Łączna wysokość kosztów kwalifikowalnych:  347 415,00 zł

Udział Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury: 315 912,00 zł.