Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dra Natury  rozpoczęła prace nad Lokalną Strategią Rozwoju, która będzie podstawą do realizacji szeregu przedsięwzięć finansowanych z krajowych i unijnych funduszy.

Zachęcamy Państwa do współpracy  przy tworzeniu nowej Strategii każdy mieszkaniec może złożyć swój własny pomysł na projekt, który być może zostanie w przyszłości zrealizowany. Państwa pomysły posłużą Lokalnej Grupie Działania na lepsze zaplanowanie przyszłych działań.

Projekty mogą być zarówno budowlane np. budowa jakiegoś obiektu, drogi, ścieżki, itd., dotyczyć wyposażenia np. szkoły, domu kultury, świetlicy lub też mogą być to projekty społeczne, np. organizacja wydarzenia kulturalnego, szkolenia, spotkania, itp. Można proponować dowolne projekty wynikając z potrzeb społecznych i gospodarczych lokalnej społeczności.

Pomysł na projekt powinien spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. rozwiązuje lub ogranicza jednocześnie problem społeczny i/lub techniczny i/lub środowiskowy,
 2. będzie realizowany wspólnie przez co najmniej dwóch partnerów z dwóch różnych gmin (lub spoza LGD lub nawet partnerów zagranicznych),
 3. aktywizuje młodych ludzi,
 4. aktywizuje seniorów,
 5. jest innowacyjny, tzn. taki jakiego dotychczas w gminie nie realizowano,
 6. wspiera pozarolniczą działalność gospodarstw rolnych,
 7. wykorzystuje technologie informacyjne i komunikacyjne.

Zapraszamy do wypełnienia załączonej fiszki projektowej.

Fiszki projektowe można dostarczyć w następujący sposób:

 1. wypełnić w czasie konsultacji i przekazać prowadzącym spotkania konsultacyjne w gminach,
 2. pocztą elektroniczna na adres: biebrza@op.pl
 3. bezpośrednio do biura LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo

  Fiszka LSR LGD BDN_2022