Wyniki naboru nr 4/2017

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU NR 4/2017 w ramach przedsięwzięcia Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD na operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020:

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar natury oraz z ogłoszeniem

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) praz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu