Komunikat dotyczący naboru nr 1/2020, obowiązujący od 2.01.2020 r. , (tj. od dnia opublikowania)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 1/2020 Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014 – 2020, Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego, przedsięwzięcie 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego, następuje zmiana wynikająca z konieczności skorygowania błędów pisarskich w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.

W części IV.4.2. Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia:

– omyłkowo wskazano nieprawidłowe jednostki miary, które po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej przedstawiają się następująco:

„Liczba  szkół,  których  pracownie  przedmiotowe zostały  doposażone w programie – sztuk.
Liczba  szkół i  placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach  programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk.
Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk.
Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – sztuk”.

W części IV.4.5. Ramy czasowe kwalifikowalności wydatków:

– zmianie uległ akapit trzeci, który po poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej przedstawia się następująco:

“Data rozpoczęcia realizacji projektu nie może być wcześniejsza niż 13 grudnia 2019 roku, tj. dzień ogłoszenia o naborze, z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu projektodawca ponosi na własne ryzyko. Końcowa data kwalifikowalności wydatków w projekcie jest określona w umowie o dofinansowanie i nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.”

Zal_nr_1_Warunki_udzielenia_wsparcia_typ_5