Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 12/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr  12/2017 – Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, P. 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz P. 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców następują zmiany wynikające z konieczności skorygowania omyłkowych zapisów:

– zmianie ulega treść załącznika nr 10 Instrukcja wypełnienia załączników do wniosku. (zmieniono treść punktu Diagnoza potrzeb i deficytów, trendów demograficznych),

–  zmianie ulega wskaźnik: Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR, który aktualnie wynosi 2,

– zmianie ulega wskaźnik: Liczba zabytków nieruchomych/ruchomych objętych wsparciem, który aktualnie wynosi 2.

Aktualny wzór dokumentu został umieszczony w ogłoszeniu o naborze nr 12/2017 na stronie lgd-bdn.pl w zakładce konkursy RPO 2014-2020/ EFRR 2014-2020.