Nabór nr 8/2017 – Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 8/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1: Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1: Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego
na operacje z zakresu typu projektu nr 4
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/17

I. Termin składania wniosków
Termin od którego można składać wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS)
15 maja 2017 r. od godziny 08:00

Termin do którego można składać wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS)
08 czerwca 2017 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru
Przewidywany termin to luty 2018 r.

II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 8 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 oraz GWA2014 EFS, dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.
Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:
– w wersji elektronicznej (plik XML.) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru 1.1.5. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
– w wersji papierowej do siedziby LGD należy złożyć:
• 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
• 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
• oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Ponadto do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (PDF i XML) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 2 egzemplarze.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.
Jednocześnie wniosek powinna/y podpisać osoba/y uprawniona/e do podejmowania decyzji wiążących w imieniu partnera/ów i/lub realizatora/ów (jeśli dotyczy) – wszystkie wskazane w punkcie II.3 wniosku.

IV. Forma wsparcia

Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD, cel szczegółowy 1.1 Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD, przedsięwzięcie 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego. Powyższe przedsięwzięcie zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury wpisuje się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 4 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Zapewniające większą dostępność wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w szczególności poprzez tj.:
a) Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z niepełnosprawnościami;
b) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
c) Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów u dzieci. Katalog dodatkowych zajęć dla dzieci obejmuje wyłącznie:
• zajęcia specjalistyczne, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
• zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty;
• zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna;
• zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne;
Typ projektu c) może być realizowany wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu a) lub b).
d) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu a) lub b)).
e) Wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u dzieci kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) w szczególności: realizacja projektów edukacyjnych w OWP, realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, realizacja zajęć rozwijających uzdolnienia, organizacja kółek zainteresowań, warsztatów, laboratoriów, nawiązanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym OWP w celu realizacji programów edukacyjnych.
f) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność, przedsiębiorczość oraz praca zespołowa) (wyłącznie jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu e).

Kryteria wyboru projektów
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 9,3  punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE) wynosi na poziomie projektu 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 663 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 PLN

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury – https://lgd-bdn.pl/nabor-RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/17
1. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresy typu 4 Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
3. Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury
4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
6 Oświadczenie o stosowaniu klauzul społecznych
7. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych
8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
9. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów współfinansowanych z EFS
10. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
11. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niz LGD

12.1 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD – aktualna wersja obowiązująca od dnia 26 maja 2017r.

12.2 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) aktualna wersja obowiązująca od dnia 20 kwietnia 2018 r.
12.3 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) – obowiązujący od 14.06.2018 r.

13. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

14.1 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- aktualna wersja obowiązująca od dnia 30 maja 2017 r.

14.2 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe– aktualna wersja obowiązująca od dnia 20 kwietnia 2018 r.

Załącznik 14.3 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe – obowiązujący od 14.06.2018 r.

15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS(do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) państwowe jednostki budżetowe

15.1 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- aktualna wersja obowiązująca od dnia 30 maja 2017 r.

15.2 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe– aktualna wersja obowiązująca od dnia 20 kwietnia 2018 r.
15.3 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe – obowiązujący od 14.06.2018 r.
16. Wzór weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową
17. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
18. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji

VIII. Inne ważne informacje

Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1) procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 LGD Biebrzański Dar Natury,
2) ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378 z póżn. zm.).
Miejsce udostępnienia dokumentacji
Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:
1) w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
2) na stronie www.lgd-bdn.pl
Wycofanie wniosku
Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
Pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi w sprawach związanych z naborem udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./fax:(86)273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)