Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż wydłużeniu uległ termin naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie:

– Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, P. 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie po zmianie: 18.09.2017 r. – 17.10.2017 r.

  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie ulega termin do którego można składać wnioski, który zostaje wydłużony do dnia 17.10.2017 r. W/w zmiana skutkuje zmianą treści Ogłoszenia w pkt. I Termin składania wniosków, który otrzymuje brzmienie:

„- Termin, od którego można składać wnioski: 18.09.2017 r. od godziny 07:30.

– Termin, do którego można składać wnioski: 17.10.2017 r. do godziny 15:00.”

 

  1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian terminu do którego można składać wnioski.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 15/2017:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
  2. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparcia