Nabór nr 10/2017 – Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 10/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju
Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY 2 Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2.1 Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
na operacje z zakresu:
typu projektu nr 3
Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17

I. Termin składania wniosków:
Termin, od którego można składać wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):
02.06.2017 r. od godziny 08:00
Termin do którego można składać wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej XML za pomocą aplikacji GWA2014 (EFS):
19.06.2017 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia naboru:
Przewidywany termin to luty 2018 r.

II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w języku polskim, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do ogłoszenia), dostępnej na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl) oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl).
Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej XML składa się za pomocą aplikacji GWA2014EFS, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl. W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014(EFS) należy zgłosić problem / przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej:
– w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji GWA2014 EFS wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS nie starszej niż (1.1.5).
Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
– w wersji papierowej do siedziby LGD należy złożyć:
• 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
• 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
o dofinansowanie,
• oświadczenie do LGD (załącznik nr 3 do Ogłoszenia).
Ponadto do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (PDF i XML) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 2 egzemplarze.
We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń.
Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione) wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

IV. Forma wsparcia
Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V. Warunki udzielania wsparcia
Zakres tematyczny operacji
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 2: Kształtowanie zrównoważonej i efektywnej gospodarki bogatej w miejsca pracy na obszarze LGD, cel szczegółowy 2.1 Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD, przedsięwzięcie 2.2.1 Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Powyższe przedsięwzięcie zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury wpisuje się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Kto może składać wnioski?
W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. 2015, poz. 2009).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 3 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące:
• indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu;
• dotacja inwestycyjna;
• wsparcie pomostowe:
− finansowe przez okres 12 miesięcy (przez pierwsze 6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia naboru na niezbędne wydatki
związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych;
− specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych);
Kryteria wyboru projektów
Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 11,4 punktów.
(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).
VI. Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE) wynosi na poziomie projektu 95%.
Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 512 000,00 PLN
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 PLN

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury           https://lgd-bdn.pl

ZAŁĄCZNIKI:

1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020
2. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
3. Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury
4. Karta oceny wniosku i oceny operacji
5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego
6. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
8. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS
9. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014
10. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD

10.1 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD – aktualna wersja obowiązująca od dnia 26 maja 2017r.

10.2 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE)- aktualna wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.
10.3 Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (KWOTY RYCZAŁTOWE) – obowiązujący od 14.06.2018 r.

11. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.
12. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)- państwowe jednostki budżetowe

12.1 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- aktualna wersja obowiązująca od dnia 30 maja 2017 r.

12.2 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- aktualna wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.

Załącznik 12.3 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe – obowiązujący od 14.06.2018 r.
13. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe

13.1 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe- aktualna wersja obowiązująca od dnia 30 maja 2017 r.

13.2 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe– aktualna wersja obowiązująca od 20 kwietnia 2018 r.

13.3 Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe – obowiązujący od 14.06.2018 r.
14. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
15. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS
16. Zasady realizacji projektów + Załączniki:
16.1 Wzór Regulaminu rekrutacji uczestników projektu – zakres minimalny
16.2 Wzór Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości – zakres minimalny
17. Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje Województwa Podlaskiego

VIII. Inne ważne informacje

1. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
1) procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 LGD Biebrzański Dar Natury,
2) ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378 z póżn. zm.).

2. Miejsce udostępnienia dokumentacji
Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:

• w biurze Lokalnej Grupie Działania Biebrzański Dar Natury,
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
• na stronie www.lgd-bdn.pl

3. Wycofanie wniosku
Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury .

4. Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./fax:(86)273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)