Komunikat dotyczący naborów nr 8/2018, 3/2018, 20/2017, 19/2017, obowiązujący od dnia 27.08.2018 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, Archiwum, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy
o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego  (uchwała nr 313/4586/2018 z dnia 21 sierpnia  br.) zmianie uległ:

Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

  • Umowa – wprowadzono zapis wskazujący na obowiązek stosowania aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, a także realizacji projektów w oparciu o standardy dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020;
  • Załącznik nr 2 do umowy: Harmonogram płatności – usunięto kolumnę dot. kwoty planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia;
  • Załącznik nr 5 do umowy: Porozumienie w sprawie przetwarzania danych osobowych – wprowadzono zapis zgodnie z którym Porozumienie podpisywane jest w imieniu i na rzecz Partnerów oraz dodano wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych na poziomie beneficjenta i podmiotów przez niego umocowanych;
  • zmian redakcyjnych.Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.W załączeniu uaktualnione w w/w zakresie załączniki do Ogłoszeń o naborach wniosków w ramach RLKS.komunikat zakres umowy zmiana 24.08.2018

    Data publikacji:27.08.2019 r.