Szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

W dniu 26 września 2019 roku Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowała szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, dotyczące typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Swoją obecnością zaszczyciła nas Pani Aneta Gryc – Kierownik Referatu Wdrażania RLKS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, która omówiła usługi świadczone w lokalnej społeczności w ramach Klubu Seniora.

Szkolenia przeprowadziła Pani Bożena Chrząstowska, która przedstawiła charakterystykę warunków udzielania wsparcia przewidzianą w naborze nr 14/2019 w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej z zakresu typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności omówiła: diagnozę, grupę docelową, zadania do realizacji w projekcie, cele projektowe i rezultaty, jak również przygotowanie wniosku projektowego oraz partnerstwo
w zakresie realizacji projektów.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w szkoleniu pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej oraz przedstawicielom gmin z obszaru Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.