NABÓR 1/2017 – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 1/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury

 CEL: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD

 PRZEDSIĘWZIĘCIE: Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

na operacje z zakresu typu projektu nr 6

Programy Aktywności Lokalnej

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Numer naboru RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/16

I. Termin składania wniosków:

Termin od którego można składać wnioski: 30 grudnia 2016 r. od godziny 08:00

Termin do którego można składać wnioski: 26 stycznia 2017 r. do godziny 15:00

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj – sierpień 2017 roku

II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2,
19-200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

– w wersji elektronicznej (plik xml.) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 (EFS), wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.2. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;

– w wersji papierowej do siedziby LGD należy złożyć:

 • 2 egzemplarze wniosku o dofinansowanie (oryginał i kopia lub dwa oryginały),
 • 2 egzemplarze Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku
  o dofinansowanie,
 • oświadczenie do LGD (załącznik nr 2 do Ogłoszenia).

Ponadto do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (pdf) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD) – 2 egzemplarze.

IV. Forma wsparcia
Dofinansowanie na operację (projekt) przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.
V.   Warunki udzielania wsparcia

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel główny 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD, cel szczegółowy 1.2 Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD, przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej. Powyższe przedsięwzięcie  zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury wpisuje się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny – typ projektu 6 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację projektów mających na celu realizację Programów Aktywności Lokalnej.

Kto może składać wnioski?
 1. Podmioty z obszaru realizacji LSR (inne niż Lokalne Grupy Działania) lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych, w szczególności:
  1. instytucje pomocy i integracji społecznej:
   • jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
    o pomocy społecznej;
   • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone
    w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
   • inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej);
  2. podmioty ekonomii społecznej:
   • przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne;
   • podmioty reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej (CIS, KIS, ZAZ, WTZ);
   • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   • podmioty sfery gospodarczej utworzone w związku z realizacją celu społecznego bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej.
  3. jednostki sektora finansów publicznych (w tym JST), instytucje publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia (w zakresie wspólnych działań partnerskich z instytucjami pomocy
   i integracji społecznej).
Na co można otrzymać dofinansowanie?
W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 6 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020 tj.: Programy aktywności lokalnej – wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do lokalnych społeczności na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji:
·  Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
np.:
– działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), służące przywróceniu lub wzmocnieniu kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej;

– działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu);
– rozwój pracy socjalnej opartej o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego.

· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy;
np.:

– staże zawodowe, praktyki zawodowe;
– subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy);
– poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową;
– kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy;
– zatrudnienie wspierane/wspomagane/usługi trenera zatrudnienia wspieranego;
– sfinansowanie udziału w KIS, CIS, ZAZ, spółdzielni socjalnej, przedsiębiorstwie społecznym i sfinansowanie kosztów zatrudnienia.

· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
np.:

– realizacja zajęć szkolnych uzupełniających wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz organizację zajęć komplementarnych w stosunku do zajęć szkolnych (zajęcia wyrównawcze, korepetycje);

–  nauka na poziomie wyższym dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze lub inne formy opieki zastępczej.

· Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy;

np.:

– udział w terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej;

– udział w programach korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

o którym mowa w przepisach o przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

– udział w programach psychoterapii /programach terapeutycznych dla osób uzależnionych.

Kryteria wyboru projektów

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) zgodnie z którymi Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 17,4 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI. Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE)  wynosi na poziomie projektu 95%.

Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% wartości projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 2 500 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty:

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 1.1. Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD z zakresu typu projektu nr 6 programy aktywności lokalnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 2. Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury.

Załącznik nr 3. Wzór oświadczenia o stosowaniu klauzul społecznych.

Załącznik nr 4. Karta oceny wniosku i wyboru operacji.

Załącznik nr 5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna
i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6. Instrukcja użytkownika (GWA2014 oraz GWA2014EFS).

Załącznik nr 7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Załącznik nr 8. Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych.

Załącznik nr 9. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik nr 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług obowiązujący dla naborów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania w ramach typu operacji nr 6 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS.

Załącznik nr 11. Wspólna Lista wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia
22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 12. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD

Załącznik nr 13. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych
ze środków EFS.

Załącznik nr 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

Załącznik nr 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) – państwowe jednostki budżetowe.

Załącznik nr 16. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem

Załącznik nr 17. Wzór wniosku o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do obsługi SL2014

Załącznik nr 18. Lista sprawdzająca do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w części C Procedur wyboru i oceny operacji pozagrantowych (załącznik nr 8 do Ogłoszenia).
Linki www.lgd-bdn.pl

 

 

Pytania i odpowiedzi
W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2

19-200 Grajewo
tel./faks: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).