Wyniki naboru nr 12/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna  Grupa  Działania  Biebrzański  Dar  Natury  zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  społeczności  lokalnej  w  załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2017 w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa obszaru oraz 3.2.5 Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzającego do zwiększenia ich dostępności dla mieszkańców  na operacje z zakresu Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Lista operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz z ogłoszeniem naboru.

Lista operacji wybranych do dofinansowania.

Protokół z posiedzenia Rady.

Na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.),  podmiotowi  ubiegającemu  się  o wsparcie  przysługuje  prawo wniesienia  protestu od  negatywnej oceny operacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w w art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem  lokalnej społeczności  (Dz.  U.  poz. 378; zm.:Dz. U. z 2017 r. poz. 5 i poz. 1475.) oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji pozagrantowych Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury. Wzór protestu wnoszonego za pośrednictwem LGD do Zarządu Województwa stanowi załącznik do ww. Procedury.

Wzór protestu.