Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 23.06.2021 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 – go czerwca b. r. /środa/ o godzinie 10.00
w zajeździe “Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne
Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu
Stanisław Szleter