Zaproszenie na Walne Zebranie Członków – 26.06.2018 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

 

Uprzejmie informuję, iż w dniu 26 – go czerwca b. r. /wtorek/ o godzinie 11.00 w zajeździe „Stara Kuźnia” w Rudzie, ul. Białostocka 26, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego  na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

 

 

Z poważaniem,

Przewodniczący Zarządu

Stanisław Szleter