Zapytanie Ofertowe – osiem imprez plenerowych

wpis w: Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację ośmiu imprez plenerowych planowanych do realizacji na ternie gmin członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury.

1.SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
NIP 7191542157 REGON 200234944
tel./fax: 86 273 80 44
www.lgd-bdn.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji, obsłudze ośmiu imprez plenerowych planowanych do realizacji na ternie gmin członkowskich LGD Biebrzański Dar Natury.

Zadanie obejmuje w szczególności:
a)wynajem zabawek pneumatycznych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi urządzeń podczas trwania Pikniku:
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 6 m x 8,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 9 m x 6 m x 7,5 m wysokości (np. zjeżdżalnia),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 7 m x 7 m x 4 m wysokości,
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 10 m x 8 m x 3,5 m wysokości (np. plac zabaw),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 5 m x 3,5 m wysokości (np. zamek),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 6 m x 3,5 m wysokości (np. zamek),
– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3 m x 2,5 m x 3 m wysokości (np. bramka celnościowa),
– dmuchane urządzenie napełniane wodą o wymiarach 10 m x 10 m x 1,5 m wysokości wraz z 4 szt. kulami (np. kule wodne).

Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających proponowane zabawki.
b) zapewnienie animatora wraz z materiałami do pracy.
Animator zabaw winien utworzyć min.:
– stoisko malowania twarzy i tatuaży;
– stoisko moderowania balonów, baniek mydlanych i warkoczyków;
c) zapewnienie nagród dla uczestników konkursów między innymi o LSR (np. drobne gadżety, słodycze);
d) przekazanie podczas trwania imprez plenerowych 200 szt. porcji waty cukrowej dla odwiedzających dzieci;
e) zapewnienie nagłośnienia minimum przenośny głośnik + 1 mikrofon;
f) zapewnienie leżaków dla odwiedzających Piknik osób;
g) zapewnienie niezbędnych osób do obsługi urządzeń pneumatycznych przewidzianych na potrzeby prowadzenia imprezy.

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych oraz wariantowych- nie będą brane pod uwagę. Ofertę można złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, pocztą lub przesłać skan e-mailem na adres: lgd.biebrza@op.pl

Termin składania ofert upływa dnia 16.06.2021 r. do godz. 12.00. (decyduje data wpływu do biura LGD Biebrzański Dar Natury). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

23 czerwiec 2021 r. -Wąsosz;
18 lipiec 2021 r.  – Rajgród;
25 lipiec 2021 r. – Radziłów;
1 sierpień 2021 r.- Bargłów Kościelny;
28 sierpień 2021 r. – Grajewo;
29 sierpień 2021 r. – Jedwabne;
5 wrzesień 2021 r. – Szczuczyn;
12 wrzesień 2021 r. – Przytuły.
Miejsca oraz terminy mogą ulec zmianie po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym!

5. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:
Ofertę może złożyć wykonawca, który:

  1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
  2. Dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania.
  3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
  4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktur VAT/ rachunków.
  5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
  6. Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

6. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Oferta wybrana do realizacji = najniższa cena.

W przypadku złożenia oferty o takiej samej najniższej cenie decydować będzie kolejność wpłynięcia oferty. Oferta, która wpłynie wcześniej do biura LGD Biebrzański Dar Natury i posiada taką samą najniższą cenę będzie ofertą wybrana do realizacji.

Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia. Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego oraz otrzyma najniższą ceną.

7.DODATKOWE INFORMACJE:

  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany do dnia 18.06.2021r. do godz. 15:00.
  2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy.
  3. Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku.

8. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska
specjalista ds. animacji lokalnej
———————————
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 273 80 44