Zaproszenie na posiedzenie Rady – 10.02.2017 r.

wpis w: Aktualności, Posiedzenia Rady
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w związku z powyższym w dniu 10 lutego b. r. /piątek/ o godzinie 10.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Prezentacja przez pracowników biura, zestawienia wniosków (lista wniosków, które wpłynęły w naborze) i syntetycznej informacji o poszczególnych wnioskach o przyznanie pomocy według kolejności złożenia wniosków do biura LGD, na którą składa się zwięzła charakterystyka wniosku.
 4. Złożenie przez członków Rady oświadczenia o zachowaniu bezstronności dotyczących omawianego wniosku (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 5. Wyłączenie członków Rady z dokonywania wyboru operacji (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 6. Dyskusja nad wnioskami, które nie przeszły wstępnej weryfikacji i weryfikacji zgodności z LSR, w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie spełnienia warunków wstępnej oceny (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wybrania operacji z powodu niezgodności z LSR
  w tym z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 9. Dyskusja nad wnioskami, które przeszły weryfikację wstępną i weryfikację zgodności z LSR w tym
  z Programem (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 10. Wypełnienie Karty oceny z kryteriami wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru oraz ustalenia kwoty pomocy wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku wyboru, ze wskazaniem czy operacja mieści się w liście środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz uzasadnieniem w zakresie ustalonej kwoty wsparcia (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 12. Podjęcie uchwał w sprawie nie wybrania operacji z powodu nie osiągnięcia minimum punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru (punkt dotyczy każdego wniosku oddzielnie).
 13. Przyjęcie listy rankingowej gdzie wskazano informację, które operacje mieszczą się w limicie dostępnych środków.
 14. Przyjęcie listy operacji wybranych do finansowania.
 15. Przyjęcie listy operacji niewybranych do finansowania.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady

Mieczysław Gisztarowicz