Zapytanie Ofertowe -X Piknik Rodzinny w Wojewodzinie

wpis w: Aktualności, Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

Wojewodzin, dnia 14 kwietnia 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

na lata 2014 – 2020

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją Projektu, Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zaprasza do złożenia oferty cenowej na organizację X Pikniku Rodzinnego w Wojewodzinie.

 1. SKŁADAJĄCY ZAPYTANIE OFERTOWE

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
NIP 7191542157 REGON 200234944
tel./fax: 86 273 80 44
www.lgd-bdn.pl

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129).

UWAGA!

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest kompleksowa usługa polegająca na organizacji, realizacji, obsłudze i promocji  X Pikniku Rodzinnego w Wojewodzinie, który zaplanowany jest na dzień 29 maja 2022 r. w godz. 11:00 – 17:00  na placu Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

Grupa docelowa: Piknik adresowany jest dla mieszkańców z terenu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Zadanie obejmuje w szczególności:

a) wynajem zabawek pneumatycznych wraz z obsługą i agregatem prądotwórczym oraz paliwem do obsługi wszystkich urządzeń podczas trwania Pikniku:

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 10 m x 8 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 11 m x 8 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 7 m x 5 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 m x 2,5 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie dla najmłodszych o wymiarach nie mniejszych niż 2 m x 2 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie dla najmłodszych o wymiarach nie mniejszych niż 3,5 m x 2,5 m (np. zjeżdżalnia),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 5 m x 5 m (np. plac zabaw),

– dmuchane urządzenie dla najmłodszych np. zamek z kulami o wymiarach min. 3,5 m x 3,5 m

– dmuchane urządzenie napełniane wodą o wymiarach 6 m x 8 m (np. kule wodne),

– dmuchane urządzenie o wymiarach nie mniejszych niż 2,5 m x 4 m (np. bramka całościowa),

– dart o wymiarach 2 m x 2,5m,

– dmuchany byk rodeo o wymiarach 5 m x 5 m.

Prosimy o załączenie zdjęć przedstawiających proponowane zabawki pneumatyczne.

b) zapewnienie animatorów przez cały czas trwania pikniku wraz z materiałami do pracy.

Animatorzy zabaw winni utworzyć min.:

– stoisko malowania twarzy,

– stoisko moderowania balonów,

– stoisko wytwarzania baniek mydlanych;

-stoisko gier i zabaw rodzinnych;

– animacje taneczne.

c) zapewnienie 2 maskotek chodzących;

d) zapewnienie szczudlarza;

e) zapewnienie nagród dla uczestników konkursów między innymi o LSR (np. tablet, telefon, głośnik, zabawki, słodycze).

f) utworzenie stoiska z watą cukrową, na których podczas trwania Pikniku przekazane zostanie 200 szt. porcji waty cukrowej dla odwiedzających Piknik dzieci;

g) utworzenie stoiska z popcornem, na których podczas trwania Pikniku przekazane zostanie 200 szt. porcji popcornu dla odwiedzających Piknik dzieci;

h) utworzenie stoiska z lemoniadą 40 l,

i) zadaszoną scenę wraz z nagłośnieniem o wymiarach nie mniejszych niż 6 m x 8 m;

j) zapewnienie konferansjera do prowadzenia całego wydarzenia w tym organizacji konkursu o Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury 2014-2022;

k) zapewnienie zaplecza sanitarnego w postaci 2 kabin toaletowych dostarczonych na teren Pikniku oraz zlecenie wywozu po zakończeniu Pikniku we własnym zakresie;

l) zapewnienie leżaków dla odwiedzających Piknik osób 50 szt.;

m) zapewnienie niezbędnych osób do obsługi urządzeń pneumatycznych przewidzianych na potrzeby prowadzenia imprezy,

n) zapewnienie oprawy muzycznej, wraz z opłatą ZAiKS;

DODATKOWE ATRAKCJE MILE WIDZIANE.

 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) wraz z Oświadczeniem o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik nr 2).

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych oraz wariantowych- nie będą brane pod uwagę.

Ofertę można złożyć w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo, przesłać pocztą (decyduje data wpływu do biura LGD Biebrzański Dar Natury) lub skan e-mailem na adres: lgd.biebrza@op.pl

Termin składania ofert upływa dnia 22.04.2022 r. do godz. 12:00. (decyduje data wpływu do biura LGD Biebrzański Dar Natury). Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 1. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

X Piknik Rodzinny w Wojewodzinie planowany jest na dzień 29 maja 2022 r. w godz. 11.00 – 17.00 na placu przy Świetlicy Wiejskiej w Wojewodzinie.

 1. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM:

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.
 2. Dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem pracowników do realizacji zadania.
 3. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
 4. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
 5. Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.
 6. Wyklucza się z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 7. KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Oferta wybrana do realizacji = najniższa cena.

W przypadku złożenia oferty o takiej samej najniższej cenie decydować będzie kolejność wpłynięcia oferty. Oferta, która wpłynie wcześniej do biura LGD Biebrzański Dar Natury i posiada taką samą najniższą cenę będzie ofertą wybrana do realizacji.

Składający zapytanie ofertowe zastrzega sobie prawo dokonania zmian warunków zapytania ofertowego w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku gdy wartość oferty przekracza wielkości środków przeznaczonych przez Składającego zapytanie ofertowe na sfinansowanie zamówienia.
Składający zapytanie ofertowe złoży zamówienie u Oferenta, który spełni wymagania Zapytania ofertowego oraz otrzyma najniższą ceną.

 1. DODATKOWE INFORMACJE:
  1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji zostanie poinformowany do dnia 25.04.2022r. do godz. 15:00.
  2. Wszystkie urządzenia muszą posiadać atesty i niezbędne zezwolenia, pracownicy montujący i obsługujący urządzenia muszą być przeszkoleni. Sprawdzenie stanu technicznego i atestów urządzeń i instalacji technicznych, przeznaczonych do realizacji i obsługi programu leżą po stronie Wykonawcy.  3.Oferent zobowiązuje się do przygotowania wszystkich stoisk i atrakcji na minimum godzinę przed rozpoczęciem Pikniku.
 2. OSOBA DO KONTAKTU:

Mariola Jankowska
specjalista ds. animacji lokalnej
———————————
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 273 80 44

Zapytanie Piknik Rodzinny 29.05.2022

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Piknik Rodzinny 2022

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych