Zapytanie – Koordynator działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

wpis w: Aktualności, Rozeznanie rynku
Print Friendly, PDF & Email

Rozeznanie rynku w zakresie wyboru
Koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy
Bargłów Kościelny oraz Rajgród

Prezes Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w imieniu Zarządu kieruje zapytanie ofertowe w obszarze rozeznania rynku
dotyczące wyboru koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie
gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

w ramach projektu „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natur od 01.01.2021 r. do 30.06.2023 r.
” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

 

Zamawiający:

Lokalna Grupa Działania
Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
nr tel./fax. 86 273 80 44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl

Przedmiot rozeznania:

Wykonywanie czynności koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród 

Warunki rozeznania:

umowa cywilno-prawna na okres od 01.08.2021 roku do 31.12.2021 roku.
w wymiarze 50 godz./m-c.

Miejsce wykonywania pracy:
w siedzibie LGD Biebrzański Dar Natury i poza siedzibą stowarzyszenia
w szczególności na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród

Zakres zadań:

 • organizacja spotkań dotyczących realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w uzgodnieniu terminów z biurem LGD Biebrzański Dar Natury (zwane dalej „LGD”),
 • doradztwo wnioskodawcom w zakresie przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie,
  w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju objętej EFS, EFRR, EFRROW w uzgodnieniu z biurem LGD,
 • promocja LGD na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród,
 • udział ze stoiskiem promocyjnym LGD w imprezach promocyjnych organizowanych na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród,
 • pozyskiwanie, opracowywanie materiałów do przygotowywania broszur i publikacji dotyczących gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród,
 • współorganizowanie imprez kulturalnych oraz inicjatyw integracyjnych, a także wszelkich inicjatyw o charakterze prospołecznym na obszarze LGD,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd lub Kierownika Biura.

Wymagania konieczne dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość specyfiki działalności gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród.
 3. Znajomość terytorialna gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród (m.in. najważniejsze zabytki, atrakcje turystyczne).
 4. Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów z zakresu pozyskiwania środków unijnych.
 5. Znajomość LSR obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury oraz wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania.
 6. Znajomość przepisów UE i krajowych dotyczących RLKS w szczególności Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPOWP 2014-2020, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.
 7. Interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, systematyczność i dokładność, dobra organizacja czasu pracy.
 8. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 9. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 10. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania pożądane:

 1. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów unijnych na terenach wiejskich.
 2. Doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań promocyjnych.

Sposób przygotowania oferty dotyczącej rozeznania rynku:

 1. Ofertę należy złożyć na załączonym druku „OFERTA dotycząca rozeznania rynku” wraz z następującymi dokumentami:
  a) CV,
  b) kserokopie dokumentów poświadczających spełnienie wymagań koniecznych (kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, referencji, umów, itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem,
  c)oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis ”Rozeznanie rynku w zakresie wyboru koordynatora działań związanych z realizacją LSR na terenie gminy Bargłów Kościelny oraz Rajgród”.

Wykluczenia z postępowania:

LGD Biebrzański Dar Natury wyklucza z udziału w postępowaniu podmioty oraz osoby powiązane z LGD kapitałowo lub osobowo w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Ofertę dotyczącą rozeznania rynku należy złożyć do 15 lipca 2021 r. do godz. 12.00. Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo.
Ofertę można również przesłać pocztą (na adres wskazany powyżej).
O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do siedziby Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.

Rozeznanie rynku – koordynator działań związanych z realziacją LSR Bargłów, Rajgród 2021