Zmiany w PROW 2014 – 2020 i nowe rozwiązania dla Beneficjentów

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Zachęcamy do sprawdzenia jakie zmiany zostały wprowadzone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i jakie nowe rozwiązania wprowadzono w ramach działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Podlaskiego.

Zmiany w PROW 2014 – 2020 i nowe rozwiązania przygotowane dla Beneficjentów programu, mających trudności z realizacją zapisów umowy o dofinansowanie i znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2:

infografika z informacjami o udogodnieniach dla Beneficjentów PROW 2014 - 2020, szczegóły poniżej

Szczegółowe informacje:

W związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem EFRR w ramach PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) informujemy o wprowadzeniu nowych rozwiązań w ramach wdrażanych przez Samorząd Województwa działań:

 1. Istnieje możliwość zmiany umowy w zakresie celu operacji lub wysokości kwoty pomocy, jeżeli beneficjent wykaże brak możliwości realizacji operacji w zakładanym zakresie z powodów niezależnych od beneficjenta.
 2. Istnieje możliwość podpisania umowy w trybie korespondencyjnym (prawne zabezpieczenie umowy wnoszone jest przed dokonaniem pierwszej płatności)
 3. Wszelkie dokumenty mogą (powinny) być wnoszone w formie dokumentu elektronicznego przez e-PUAP. Dotyczy to również wniosków o przyznanie pomocy składanych do LGD. Do tego celu będzie mogła być wykorzystywana skrzynka podawcza samorządu województwa.
 4. We wszystkich działaniach PROW 2014-2020 przestaje obowiązywać konkurencyjny tryb wyboru wykonawców. Dotyczy to wszystkich spraw wszczętych i niezakończonych przed 18 kwietnia b.r.
 5. Podmioty podlegające ustawie Prawo Zamówień Publicznych, nadal muszą stosować przepisy ustawy do wyłonienia wykonawców zamówienia publicznego.
 6. Istnieje możliwość przywracania terminów w sprawie przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.
 7. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia terminu spełnienia warunków wypłaty pomocy w terminie późniejszym niż wynika to z zawartej umowy, o ile przyczyna niespełnienia tego warunku uzależniona jest wystąpieniem COVID-19.
 8. W zakresie działania 19 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’ wprowadza się następujące rozwiązania:
  • Istnieje możliwość wydłużenia 3-miesięcznego terminu na składanie wniosku o płatność pierwszej transzy od dnia zawarcia umowy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  • Istnieje możliwość uzgodnienia terminu, późniejszego niż wynika to z umowy, warunków wypłaty pomocy. Pomoc będzie mogła być wypłacona po spełnieniu tych warunków. Jednorazowy termin wydłużenia nie może przekraczać 6 miesięcy,
  • Przedsiębiorcy mogą korzystać z tzw. wakacji składkowych, zwolnień w opłacaniu składek ZUS zatrudnionych pracowników, odroczeń lub rozłożeniem składek na raty. W takim wypadku nie ma konieczności zmiany umowy,
  • Skierowanie pracownika na urlop bezpłatny w związku z wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności nie będzie traktowane jako naruszenie przez beneficjenta zobowiązania do utrzymania miejsca pracy,
  • W wypadku zawieszenia działalności z powodu COVID-19 i wypisania w tym okresie przedsiębiorcy listy płatników i ubezpieczonych w ZUS w trakcie realizacji operacji, konieczne będzie zawarcie aneksu do umowy w zakresie terminu jej zakończenia,
  • W wypadku braku możliwości utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji spowodowanej wystąpieniem siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności istnieje możliwość zmiany umowy w tym zakresie
  • Przedsiębiorca może korzystać z dofinansowania do pensji pracowników. Powyższe nie dotyczy operacji w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą w ramach których zakres rzeczowy operacji zawiera koszty wynagrodzeń,
  • Operacje typu: konferencje, wyjazdy, spotkania, które nie zostały zrealizowane mogą być zrealizowane w innej formie lub przesunięte w czasie. W wypadku zmiany celu lub terminu realizacji konieczna jest zmiana umowy
  • W wypadku braku możliwości zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej z przyczyn związanych z COVID-19, dopuszczalne jest odstąpienie od egzekwowania ww. warunku w uzgodnieniu z LGD.

Źródło: stona internetowa: https://prow.wrotapodlasia.pl/