Nabór nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób … czytaj więcej…

ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS: 5/2019; 6/2019; 10/2019; 11/2019, obowiązujący od dnia 17.10.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez … czytaj więcej…

Szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego

wpis w: Aktualności | 0

W dniu 26 września 2019 roku Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zorganizowała szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, dotyczące typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na … czytaj więcej…

Wyniki naboru nr 12/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej , lub kulturalnej

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 12/2019 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne na … czytaj więcej…

Zaproszenie na szkolenie – 26.09.2019 r

wpis w: Aktualności | 0

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pracy na rzecz włączenia społecznego, dotyczące typu projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniu 26 września br. … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! przekazujemy Państwu projekt zmian Lokalnej Strategii Rozwoju uwzględniający przesunięcie środków finansowych w ramach EFRR oraz EFRROW, aktualizację nazw oraz wartości wskaźników w ramach EFS. Uzasadnienie: Planowane zmiany są wynikiem zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej, co wiąże się z trudnością rekrutowania uczestników projektów w ramach naborów działania 9.1 … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru: 12/2019 – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w związku z powyższym w dniu 23 września b. r. /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, … czytaj więcej…

1 2 3 4 50