Wyniki naboru nr 13/2019 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące NABORU nr 13/2019 w ramach przedsięwzięcia 3.2.3 Inwestycje lokalne dla usług użyteczności publicznej na operacje  … czytaj więcej…

NABÓR nr 15/2019 – Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 15/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1. Podniesienia jakości kształcenia … czytaj więcej…

Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności | 0

Szanowni Państwo! W związku z koniecznością doprecyzowania Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury zatwierdzonej Uchwałą NR 73/2019 Zarządu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z dnia 24 października 2019 roku, przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji: … czytaj więcej…

Realizacja projektu “Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020 “

wpis w: Aktualności | 0

Informujemy, iż w  dniu 14.10.2019 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu nr RPPD.09.01.00-20-0381/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury w roku 2020 ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Projekt pt: „Wsparcie kosztów … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naboru nr 14/2019

wpis w: Aktualności | 0

Komunikat dotyczący skorygowania błędu pisarskiego w załączniku nr 1 Warunki udzielania wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w dokumentacji do naboru nr 14/2019 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla … czytaj więcej…

Komunikat dotyczący naborów: 5/2019, 6/2019, 10/2019, 11/2019, 14/2019, obowiązujący od 31.10.2019 r. (tj. dnia opublikowania).

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

Komunikat dotyczący zmian wzoru minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmioty inne niż LGD. Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego zmianie uległ wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot … czytaj więcej…

Informacja o rozpoczęciu procedury oceny i wyboru operacji

wpis w: Aktualności | 0

Uprzejmie informuję, iż planuje się rozpocząć procedurę oceny i wyboru operacji w ramach naboru: 13/2019 – Projekty z zakresu infrastruktury społecznej w związku z powyższym w dniu 4 listopada b. r. /poniedziałek/ o godzinie 16.30 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się … czytaj więcej…

Zapraszamy na doradztwo w związku z ogłoszonym naborem 14/2019

wpis w: EFS 2014-2020 | 0

W związku z ogłoszonym naborem wniosków nr 14/2019 – typ 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych  w lokalnej społeczności, wszystkich zainteresowanych zapraszamy na indywidualne doradztwo w biurze LGD, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo. Przypominamy, iż jednym … czytaj więcej…

Nabór nr 14/2019 – Wsparcie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr 14/2019 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury CEL OGÓLNY 1: Wzmacnianie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD. CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób … czytaj więcej…

ZMIANY W WARUNKACH UDZIELENIA WSPARCIA W KONKURSACH Z EFS: 5/2019; 6/2019; 10/2019; 11/2019, obowiązujący od dnia 17.10.2019 r. (tj. dnia publikacji komunikatu)

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020 | 0

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż w związku ze zmianą Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaktualizowano Załącznika nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez … czytaj więcej…

1 2 3 4 51