Zaproszenie na Walne Zebranie Członków -04.04.2024 r.

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Uprzejmie informuję, iż w dniu 4 – go kwietnia b. r. /czwartek/ o godzinie 11.00
w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo odbędzie się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury.
  1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za 2023 r.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
  3. Zapytania i wolne wnioski w tym zgłoszenie propozycji/inicjatyw dotyczących funkcjonowania LGD
    i wdrażania LSR.
  4. Zamknięcie obrad.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z § 14 ust.1 pkt. 2 lit. f Statutu Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury nieusprawiedliwione nieobecności członka zwyczajnego  na dwóch odbywających się po sobie posiedzeniach Walnego Zebrania Członków skutkują wykluczeniem z członkostwa przez Zarząd.

 

Z poważaniem,

 Prezes Zarządu
 
Stanisław Szleter