Komunikat dotyczący naborów nr 3/2018, 20/2017, 19/2017, 10/2017, 8/2017, obowiązujący od dnia 30.04.2018 r.

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami

 

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 287/4057/2018 z dnia 20 kwietnia br.) zmianie uległy:

1) wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS, realizowanego przez podmiot inny niż LGD (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

2) wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) – dla państwowych jednostek budżetowych (pjb) wraz z załącznikami.

Powyższe wynika z doprecyzowania zapisów umowy o dofinansowanie, jak również treści Ogólnych Warunków Umowy, stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zmiany dotyczą m.in. uszczegółowienia zapisów w zakresie możliwości dokonania refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu uznanych za kwalifikowalne we wnioskach o płatność, doprecyzowania terminów wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zobowiązania wnioskodawców do stosowania aspektów społecznych (a nie jak dotychczas klauzul społecznych), zwolnienie z obowiązku dołączania wyciągów bankowych do wniosku o płatność, a także wprowadzenia możliwości częściowego rozliczenia projektu w sytuacji rozwiązania umowy o dofinansowanie za porozumiem stron. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem zmian redakcyjnych.

Wprowadzane zmiany we wzorach umów oraz załącznikach, w szczególności w OWU mają zastosowanie do następujących naborów:

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-019/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-059/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-060/17
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-014/18

 

 

komunikat – zmiana wzorów umów 20 04 2018