Nabór nr 9/2017 – Budowa lub przebudowa dróg – zamknięty

wpis w: Aktualności, PROW 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE
PRZEZ PODMIOTY
INNE NIŻ LGD
NABÓR nr 9/2017
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
CEL OGÓLNY III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD
CEL SZCZEGÓŁOWY 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg
na operacje z zakresu: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

I. Termin składania wniosków
Termin, od którego można składać wnioski: 15.05.2017 r. od godz. 7.00
Termin, do którego można składać wnioski: 12.06.2017 r. do godz. 15.00
II. Miejsce składania wniosków
Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19 – 200 Grajewo
III. Sposób składania wniosków
1. Złożenie wniosku następuje bezpośrednio do LGD w terminie określonym przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków, przy czym bezpośrednio oznacza osobiście albo przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną.
2. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej (trwale spięty), wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony odręcznie (w sposób czytelny np. pismem drukowanym) oraz w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, składa się w 2 egzemplarzach.
3. Złożenie wniosku potwierdzane jest na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
4. Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową.
5. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu do biura LGD w terminie trwania naboru. Termin uznaje się za zachowany, jeśli data i godzina z pieczęci LGD potwierdzającej złożenie wniosku nie jest wcześniejsza niż data i godzina rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru wniosków.
IV. Formy wsparcia
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych – wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

V. Warunki udzielenia wsparcia
1. Zakres tematyczny operacji:
Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury tj. cel główny III Poprawa dostępności i atrakcyjności infrastrukturalnej LGD, cel szczegółowy 3.2.Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obiektów służących poprawie jakości życia i dziedzictwu kulturowemu oraz przedsięwzięcie 3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg.
Zakres tematyczny operacji jest zgodny z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:
a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią          dróg publicznych albo
b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;
2. Wnioskodawca:
O pomoc może ubiegać się podmiot będący osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (JST).
O pomoc może ubiegać się również:
a) gmina, która nie spełnia warunku określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r., jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim                 objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;
b) powiat, który nie spełnia warunku określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r., jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących     w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt a.

3. Pomoc jest przyznawana podmiotowi któremu:
1) został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”, jeżeli:
a) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych – nie stosuje się do przyznawania pomocy na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów     publicznych lub organizację pożytku publicznego będącą organizacją pozarządową w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 ust. 8 rozporządzenia nr 1305/2013;
b) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta        kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż    do dnia 31 grudnia 2022 r.;
c) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo    przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza tym obszarem;
d) inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada   prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia   trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.);
e) minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. złotych;
f) podmiot ten wykaże że:
• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• wykonuje działalność odpowiednią do podmiotu operacji, którą zamierza realizować
g) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych,
h) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi.

4. Pomoc na operacje jest przyznawana, jeżeli budowa lub przebudowa publicznych dróg (gminnych lub powiatowych) umożliwi:
a) połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej z siecią dróg     publicznych albo
b) skróci dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:
a) zrealizował operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniósł   związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a gdy został wezwany do usunięcia braków w tym wniosku  – nie później niż w terminie 14 dni od   dnia doręczenia tego wezwania;
b) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie,
c) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych.

5. Koszty kwalifikowalne
Do kosztów kwalifikowalnych, zalicza się koszty:
a) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zwane dalej „kosztami ogólnymi”,
b) zakupu robót budowlanych lub usług,
c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
f) zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
g) zakupu rzeczy innych niż wymienione w ppkt. e i f w tym materiałów,
h) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 z późn. zm.),
• które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

Kosztem kwalifikowanym jest także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa w art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.
Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.
Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały:
• Poniesione:
a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.;
b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w       zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie;
c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia   bezgotówkowego;
• Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

6. Operacja powinna:

a) spełnić warunki wskazane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570, z późn.zm.),
b) spełnić warunki oceny wstępnej,
c) zostać uznaną za zgodną z LSR,
d) zostać uznaną za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
e) przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników określonych w LSR,
f) osiągnąć minimalną liczbę punktów, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru: 30% sumy możliwych punktów do uzyskania.
Wnioski, które pozytywnie przejdą ocenę zostaną umieszczone na liście operacji wybranych do dofinansowania. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje:
a) liczba przyznanych punktów w kryterium: oddziaływanie operacji na grupy defaworyzowane, zgodnie z zasadą „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
b) liczba przyznanych punktów w kryterium: Miejsce realizacji, zgodnie z zasadą „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna,
c) liczba przyznanych punktów w kryterium: Doradztwo, zgodnie z zasadą „im więcej punktów w ramach kryterium, tym wyższe miejsce na liście”, a w przypadku gdy ta metoda selekcji okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”.

VI. Kryteria wyboru operacji
1. Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji, wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.
2. Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 7,8 punktów. (Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).
3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów to 26.
VII. Finanse
Limit środków w ramach ogłaszanego naboru: 2 790 000,00 zł.

VIII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji (linki)

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:

• Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
• Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
• Umowa ramowa
• Procedury wyboru i oceny operacji pozagrantowych wraz z kryteriami wyboru
• Karta oceny wniosku i wyboru operacji

Zestawienie dokumentów:

•  Wniosek o przyznanie pomocy

• Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

Wzór umowy o przyznanie pomocy

• Załączniki do umowy o przyznanie pomocy w tym:

Wniosek o płatność

• Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność

Dodatkowe dokumenty wymagane przez LGD:

• Oświadczenie do LGD zgoda na przetwarzanie danych osobowych

IX. Inne ważne informacje
1. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zawarte w:
• procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014-2020 LGD Biebrzański Dar Natury,
• ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015r., poz. 378).
2. Miejsce udostępnienia dokumentacji
Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:
• w biurze Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19-200 Grajewo
• na stronie www.lgd-bdn.pl
3. Wycofanie wniosku
Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w Biurze LGD pismo wycofujące wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.
4. Pytania i odpowiedzi
Odpowiedzi w sprawach związanych z naborem udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
Wojewodzin 2
19-200 Grajewo
tel./fax:(86)273-80-44
e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)