Komunikat dotyczący ogłoszenia o naborze nr 15/2017

wpis w: Aktualności, EFRR 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

Lokalna Grupa działania Biebrzański Dar Natury informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia o naborze  wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w zakresie:

– Naboru nr 15/2017 – typ projektu nr 8 Projekty z zakresu infrastruktury społecznej, P. 3.2.3. Inwestycje lokalne w infrastrukturę społeczną.

  1. W Ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD zmianie ulega pkt VI. Finanse, Wkład własny, który po zmianach otrzymuje brzmienie:

„Wkład własny

– projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych) wydatków kwalifikowalnych,

– projekty objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Dla projektów objętych pomocą publiczną pomoc będzie udzielana zgodnie z art. 56 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.”

  1. W załączniku nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD – pt. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD dokonano analogicznych zmian.

Z uwagi na wprowadzone zmiany poniżej udostępniamy zaktualizowane Ogłoszenie i załącznik nr 1 do Ogłoszenia w ramach naboru nr 15/2017:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne nią LGD
  2. Załącznik nr 1 do ogłoszenia – Warunki udzielenia wsparcia