Konsultacje społeczne dotyczące Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

wpis w: Aktualności
Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo!

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji, wynikających z zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” (Dz.U. z 2020 r., poz. 1555), tj. podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zobowiązany jest do utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie.

Z uwagi na zaistniałą sytuacją epidemiologiczną SARS – CoV – 2, powodującą utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej LGD odstępuje od punktowania dodatkowych miejsc pracy – usunięcie kryterium „Ilość tworzonych miejsc pracy” .
Proponuje się aby w zastępstwie wprowadzić inne kryterium: „Miejsce zameldowania na obszarze wiejskim objętym LSR Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury”, co pozwoli w uniknięciu sytuacji, w których osoby meldują się na obszarze stowarzyszenia tuż przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, a faktycznie mieszkają i pracują poza obszarem LGD.

Jednocześnie proponuje się doprecyzowanie kryterium wspólne dla wszystkich typów operacji bez względu na źródło finansowania: „Doradztwo”.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu do konsultacji projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji:

Projekt zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji

Uwagi można zgłaszać drogą mailową na adres lgd.biebrza@op.pl, telefonicznie pod numerem 86 273 80 44 lub osobiście w biurze LGD  do dnia 18.03.2021 r. do godz. 14:00