Nabór nr 2/2019 – Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej – zamknięty

wpis w: Aktualności, EFS 2014-2020
Print Friendly, PDF & Email

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr 2/2019

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

Biebrzański Dar Natury

CEL OGÓLNY I: Wzmocnienie edukacji i zaangażowania mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD

CEL SZCZEGÓŁOWY 1.2: Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1: Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno – gospodarczej

na operacje z zakresu typu projektu nr 9

Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Numer naboru w GWA: RPPD.09.01.00-IZ.00-20-020/19

I. Termin składania wniosków

Termin, od którego można składać wnioski 15 kwiecień 2019 r. od godziny 8:00.

Termin, do którego można składać wnioski 7 maj 2019 r. do godziny 15:00.

II. Miejsce składania wniosków

Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury

Wojewodzin 2

19 – 200 Grajewo

III. Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek  o  dofinansowanie  należy  wypełnić  w  języku  polskim,  zgodnie  z  Instrukcją  wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (załącznik nr 7 do Ogłoszenia), dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl oraz uwzględniając informacje zawarte w Instrukcji użytkownika GWA2014 EFS, dostępną na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl

Wniosek o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml) składa się za pomocą aplikacji GWA2014 EFS, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl . W przypadku wykrycia błędów uniemożliwiających poprawne przygotowanie wniosku (awaria aplikacji, błąd uniemożliwiający poprawne przygotowanie wniosku) lub chęci zgłoszenia rozwiązań poprawiających funkcjonalność GWA2014 EFS należy zgłosić problem/ przedstawić uwagi posługując się Formularzem zgłaszania uwag (dokument dostępny na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl w sekcji: Dokumenty do pobrania) na adres: gwa_efs@wrotapodlasia.pl.

W wyniku zaistnienia przyczyn obiektywnych (np. awaria systemu GWA2014 EFS) LGD  Biebrzański Dar Natury  zastrzega sobie możliwość zmiany formy składania wniosku przewidzianej w warunkach udzielenia wsparcia podając ten fakt do publicznej wiadomości na stronach internetowych, na których umieszczone zostały informacje o naborze.

Wnioski o dofinansowanie projektów składane są w terminie określonym powyżej:

 • w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 GWA2014 EFS, wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w wersji instalacyjnej GWA2014 EFS najbardziej aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru. Co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku;
 • dwa egzemplarze w wersji papierowej wniosku o dofinansowanie oraz dwa egzemplarze wersji elektronicznej (wersja pdf. i XML) na płytach CD/DVD wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
 • wraz z oświadczeniem do LGD (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

Wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.

Po dostarczeniu wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca, który chce uzyskać potwierdzenie jego złożenia, może przedłożyć wniosek na którym na pierwszej stronie pracownik biura LGD potwierdzi złożenie wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.

Wnioski można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

W przypadku wniosków nadesłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do siedziby LGD.

Zaznacza się, że do kompetencji pracownika LGD przyjmującego wniosek o dofinansowanie nie należy weryfikacja kompletności złożonych dokumentów.

We wniosku nie dopuszcza się odręcznych skreśleń, poprawek, adnotacji i zaznaczeń. Wersja papierowa wniosku powinna być podpisana przez osobę (osoby) do tego upoważnioną (upoważnione)wskazaną/(wszystkie wskazane) w punkcie II.3 wniosku oraz opatrzona stosownymi pieczęciami tj.: imiennymi pieczęciami osoby (osób) podpisującej (-ych) oraz pieczęcią jednostki/wnioskodawcy. W przypadku braku pieczęci imiennej, wniosek powinien być podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem.

IV. Formy wsparcia

Dofinansowanie na projekt przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia obowiązujące w ramach naboru

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel szczegółowy 1.2: Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD, przedsięwzięcie: 1.2.1 Wsparcie osób znajdujących się najtrudniejszej sytuacji społeczni – gospodarczej oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.  W ramach naboru mogą być składane projekty zgodne z typem projektu nr 9 zgodnie z SZOOP RPOWP na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania (dotyczy operacji własnych LGD oraz projektów grantowych) oraz inne podmioty
z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych
, w szczególności:

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe.

Forma prawna beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 9 Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności, w szczególności poprzez:

9a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu dziennego lub stałych lub krótkookresowych miejsc pobytu całodobowego (o ile stanowią formę usług świadczonych w społeczności lokalnej);

9b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;

9c) Świadczenie usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami;

9d) Inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych (np. dowóz osób niesamodzielnych, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób);

9e) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy instytucji pomocy i integracji społecznej (wyłącznie w powiązaniu z działaniami na rzecz osób niesamodzielnych).

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Oceny Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (załącznik nr 7 do Ogłoszenia), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryteriów to 52.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji to 15,6 punktów.

(Ustala się minimalną liczbę punktów koniecznych do wyboru operacji przez Radę w wysokości 30% maksymalnej liczby punktów).

VI. Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru to: 1 176 000,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia w ramach projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

VII. Niezbędne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

znajdują się na stronie Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury – http://lgd-bd..pl

Nabór jest organizowany w oparciu o dokumenty programowe, wytyczne oraz następujące dokumenty Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury:

ZAŁĄCZNIKI:

 1. Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
 4. Wzór oświadczenia do LGD Biebrzański Dar Natury
 5. Lista warunków udzielenia wsparcia w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego-typ projektu nr 9
 6. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. Karta oceny wniosku i wyboru operacji
 8. Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS
 9. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług – typ projektu nr 9
 10. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez podmioty inne niż LGD
 11. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco wraz z wekslem
 12. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 13. Wzór wniosku o nadanie zmianę do SL2014
 14. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi)-państwowe jednostki budżetowe
 15. Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi)-państwowe jednostki budżetowe
 16. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji danego rodzaju projektów w ramach Działania 9.1, typ projektu nr 9

VII. Inne ważne informacje

 1. Zasady korzystania ze środków odwoławczych przysługujące składającemu wniosek są zwarte w:
 • procedurach wyboru i oceny operacji w ramach LSR na lata 2014 – 2020 LGD Biebrzański Dar Natury,
 • ustawie o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 378 z późn. zm.).
 1. Miejsce udostępnienia dokumentacji

Pełna dokumentacja dotycząca naboru (w tym LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia) jest udostępniona:

 • w biurze LGD Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19 – 200 Grajewo;
 • na stronie: https://lgd-bdn.pl .
 1. Wycofanie wniosku

Na każdym etapie oceny wniosku Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania wniosku. W tym celu Wnioskodawca powinien złożyć w biurze LGD pismo wycofujące wniosek lub inną deklarację związaną z wnioskiem, podpisane przez siebie lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy.

Procedura wniesienia protestu oraz wycofania wniosku zawarta jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia: Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD oraz w Procedurach wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania LSR 2014 – 2020 Lokalnej Grupy działania Biebrzański Dar Natury.

 1. Pytania i odpowiedzi

W sprawach związanych z naborem wniosków informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury, Wojewodzin 2, 19 – 200 Grajewo.

Tel./fax: (86) 273-80-44

e-mail: lgd.biebrza@op.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze)

Data publikacji:29.03.2019 r.